Praktikant/e në Logjistikë

64x64 ipko
IPKO
Published
01/07/2021
Location
Pristina
Listing Type
Jobs  

Description

Praktikanti/ja në Logjistikë/Depo i raporton Menaxherit për Logjistikë dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Pranoj pajisjet e kthyera në depo
 • Do të ndajë pajisjet e kthyera në bazë të udhëzimeve të marra
 • Do të asistoj në punët ditore në depo sipas nevojës
 • Do të asistoj në dorëzimin e materialeve në dyqane
 • Do të asistoj në kompletimin dhe përgatitjen e dërgesave
 • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Duhet te jete student ose te ketë diplome universitare
 • Aftësi pune me kompjuter, MS Office
 • I gatshëm te mësoj detyrat e reja te punës
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm.
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe shkathtësi të fuqishme ndër personale.
 • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punoj shpejt dhe në mënyrë efektive.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Pristina

Afati i fundit për aplikim është data 07.07.2021

Apliko online.