Pastrues/e (2)

komuna shterpce e1618209168340
Komuna e Shtërpcës
Published
22/07/2021
Location
Shterpce
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të nenit 79 dhe 80 të Ligjit nr. 06/L-114 mbi zyrtarët publik, nenit 8 të ligjit të punës nr. 03L-212, neni 4 i rregulloresadministrativenr. 07/2017 mbi proceduratemarrëdhënies së punës në sektorin publike, shefi i personelit shpall këtë:

K O N K U R S

 • Institucioni: Komuna Shtërpcë
 • Titulli i vendit të punës: Pastrues
 • Numri i pozitës: 2
 • Drejtoria: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale
  Kategorija/koeficijent: 4
 • Kohëzgjatja e kontratës: të pacaktuar-perudha provuese (6 muaj)
 • Vendi i punës: Ambulanca e mjekësisë familjare në Drekoc

Përshkrimi i punës dhe përgjegjësitë:

 • Pastrimi i zyrave në ndërtesën e ambulancës
 • Pastrimi dhe mirëmbajtja e ambienteve sanitare dhe ambienteve ku bëhet puna
 • Mirëmbajtja dhe pastrimi i hapësirave në ndërtesën e ambulancës
 • Mirëmbajtja e oborrit
 • Kryen të gjitha detyrat e tjera me kërkesë të drejtorit

Kualifikimi dhe përvoja e punës:

 • Diploma e shkollës së mesme
 • Aftësipër punë edhe pas orarit
 • Shkathtësi në rregullimin e prishjeve të vogla në ndërtesë
 • Njohja e gjuhëve lokale në përdorim
 • Aftësi e komunikimit të mirë

Dokumentet e nevojshme:

 • Kopje e vërtetuar e diplomës
 • Kopje e letërnjoftimit
 • Certifikata e lindjes
 • Vërtetimi nga gjykata që kandidati nuk është nër hetime
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Kopja e vlerësimit të punës në dy vitet e

Konkursi mbetet i hapur 8 dite nga dita e shpalljes. Kandidatët e interesuar mund të marrin aplikacionin në qendër për shërbime qytetare çdo ditë pune nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 3 pasdite ose t'i shkarkojnë ato në faqen zyrtare të Komunës së Shtërpcës https://kk.rks-gov.net/shterpce ose portalin shtetëror https: https://konkursi.rks-gov.net. Data e njoftimit eshte 22.06.2021 kurse aplikacionet mund te merren dhe dorëzohen nga 22.07.2021 deri me 29.07.2021. intervista do te mbahet me 05.08.2021 ku do te ftohen vetem ata kandidate te cilit kane pasur dokumentacionin nevojshem dhe i kane plotësuar kushtet e parapara me konkurs. Aplikimet e dërguara me postë dhe me datën e ditës së fundit të konkursit dhe që mbërrijnë jo më vonë se 4 ditë pas përfundimit të tij do të konsiderohen të vlefshme. Shërbimi Publik i Kosovës është në shërbimi të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe pret aplikime nga të dy gjinitë nga i gjithë komuniteti.

Vetëm ata kandidatë që plotësojnë kërkesat e konkursit do të ftohen në intervistë.