Moter/Teknik Medicional (2), Shofer/e Autoambulantës

novoberde
Municipality of Novo Brdo
Published
24/06/2021
Location
Novoberdo
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit NR.06/L-114 për Zyrtarët Publikë.të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212,në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017.Kryetari i Komunes së Novobërdës shpall:

K O N K U R S

Institucioni: Komuna e Novobërdës
Drejtoria; Shendetsi dhe Mirëqenje Sociale
Titulli i vendit të Punës: Moter/Teknik Medicional
Numri i Pozitave: Dy (2 )
Titulli i mbikqyrsit: Motra Kryesore
Grada/Koeficienti 4.8- H68-H-377-1
Kohëzgjatja e kontrates: me kohë te pa caktuar:
Periudha e Punës Provuse: Gjasht muaj;
Oret e punës: 40;

Përshkrimi i detyrave dhe Përgjegjësive:

 • Pranon dhe triazhon pacientët në QKMF:
 • Përgaditë pacientet për vizitë mjeksore;
 • Kryen punë administrative shendetsore;
 • Përgjigjet për participimin e pacienteve;
 • Kryen sipas nevojës punët e kartotekes,intervencës,patronazhit,terrenit.dhe edukimit;
 • Bënë aplikimin e terapisë si dhe percjelljen e shenjave vitale gjatë kohes së transportit të pacientëve; Bënë bartejn e pacienteve prej shërbimit deri në ambulancë dhe anasjelltas:
 • Sipas urdlnit të shefit të Mjekësisë Familjare kryen edhe punë të tjera:
 • Për punën e vetë i pergjigjet kryeinformjerit dhe shefit të sektorit të Mjekis Familjare;

Kualifikimi Profesional, aftësite:

 • Baqelor i Infermierisë së Përgjithshme ose Diplomë e Shkollës së Mesme të Mjeksisë-Dega Infermeri e Përgjithshme;

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrati i lindjes(kopje)
 • Diploma Baqeler i Infermjerisë së Përgjithshme ose Diplomë e Shkollës së Mesme të Mjeksisë-Dega Infermeri e Përgjithshme;(Kopje)
 • Dëshminë se nuk është i denuar dhe nën hetime(Kopje)
 • Leternjoftimi (Kopje)

Titulli i vendit të Punës: Shofer i Autoambulantes
Numii i Pozitave: Një (1)
Titulli i mbikqyrsit: Kryetekniku
Grada/Koeficienti H76 -H-314/l
Kohëzgjatja e kontrates: me kohë te pa caktuar;
Perjudha e Punës Provuse: Gjashtmuaj;
Oret e punës: 40;

Përshkrimi i detyrave dhe Përgjegjësive:

 • Merr pjesë në planifikimin dhe përgatitjen e programit në fushën e transportit dhe siguron mbarëvajtjen e punëve lidhur me shërbimet e transportit;
 • Është përgjegjës për sigurimin e servisimit dhe mirëmbajtjn e Autoambulances .
 • Mbanë të dhënat për përdorimin. sevisimin e autoambulances dhe përgatit dokumentet e nevojshëm për përdorimin e saj
 • Harton planet dhe raportet e punës në baza javore. mujore dhe vjetore dhe sipas kërkesave të mbikëqyrësit;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënvrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi:

Kualifikimi Profesional,aftësis:

 • Shkollës së Mesme
 • Dokumentet e nevojshme:
 • Ekstrati i lindjes(kopje)
 • Patent shoferi i kategoris B (Kopje)
 • Dëshminë se nuk është i denuar dhe nën hetime(Kopje)
 • Leternjoftimi (Kopje)
 • Certifikata Mjeksore jo tne te vjeter se Gjash muaj.

Paraqitja e kërkesave

Aplikacionet merrën dhe dorzohen me dokumente të kompletuara në zyren 24 kati i parë në ndertesen e Komunes së Novobërdës. Aplikacionet e derguara pas datës së fundit dhe aplikacionet e pa kompletuara nuk do të pranohen.

Data e njoftimit në web faqen: konkursi.rks-gov.net është prej dates:24.05.2021 deri me daten:24.06.2021 ndersa data e aplikimit është nga data: 24.06.2021 deri me daten: 08.07.2021 perveq web faqes unike të procedurave konkurimit. Konkursi publikohet edhe në web- faqen zyrtare të Komunës https:/kk.rks-gov.net/Novobërde.

Kandidatët të cilët hynë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor.

Të gjitha dokomentet të dorëzohen kopje.

Dokumentacioni nuk kthehet.

Vetem kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hynë në listën e ngushtë do të ftohen në interviste.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Related Listings