Mjek/e të Përgjithshëm (3)

lipjan
QKMF Lipjan
Published
06/07/2021
Location
Lipjan
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Bazuar në nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarë Publik nr. 0GJL-114, neni $ të Ligjit të Punës nr.
03IL-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07:2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në
sektorin publik, neni 49 pika 49.2 të Statutit të Komunës së Lipjanit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

Tre (3) mjek te Pergjithshëm në QKMF Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mjek të Përgjithshëm:

 • Ofron mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin dhe familjen duke respektuar kodin e mirësjelljes
 • Bën diagnozën iniciale dhe trajtimin e sëmundjes.
 • I përgjigjet nevojave të QKMF-së dhe punkteve të tjera në KPSH.
 • Referon tek Specialisti, nëse është e domosdoshme.
 • Kryen shërbime të shëndetit reproduktiv, kujdesit antenatal dhe postnatal.
 • Kryen shërbime shëndetësore për fëmijë
 • Promovon edukimin shëndetësor në shoqëri.
 • Trajton lëndimet e vogla.
 • Kryen vizita shtëpiake kur është e domosdoshme.
 • Gjatë punës së tij i asistojnë infermierët.
 • Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i Kujdesit Primar Shëndetësor nëpër punkte të tjera shëndetësore në Lipjan. me kërkesën e menaxherit dhe Drejtorit të QKMË
 • Për punën e tij/saj i përgjigjet stafit menaxhues të QKMF-së dhe DSHPS.

Kushtet dhe kriteret për Mjek të Përgjithshëm:

 • Fakulteti i Mjekësisë
 • Licenca e Punës
 • Certifikata Shendetesore
 • Certifikata që nuk është nën hetime nga Gjykata Themelore në Prishtinë Dega në Lipjan
 • Vërtetimi nga Policia që nuk është nën hetime
 • Letërnjoftimi kopje.

Aftësitë:

 • Të ketë aftësi komunikimi
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin si dhe etikën
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe në kryerjen e detyrave të përshkruara më lartë
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale,

Paga mujore për Mjek të Përgjithshëm:

 • Koeficienti: 7.2
 • Kohëzgjatja e kontratës me kohë të pacaktuar
 • Puna Provuese gjashtë muaj (6)

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim nga data 08.07.2021 deri me
22.07.2021 që konsiderohet si dita e fundit e konkurrimit.

Paraqitja e Aplikacioneve:

Aplikacionet mund të merren në mënyrë fizike në zyrën për shërbime me qytetarët në Komunën e Lipjanit sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtën sportel bashkë me dokumentet e kërkuar në konkurs.

Remarks:

Dokumentet e dorëzuara duhen të jenë kopje të noterizuara (Diploma) dhe ato nuk kthehen, ndërsa aplikacionet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen,të gjitha njoftimet dhe rezultatet shpallen në vveb faqen e Komunës https://kk.rks-gov.net/lipjan/ dhe në tabelën e
shpalljeve të Komunës.

Related Listings

21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
20/10/2021