Mjek/e i/e praksës së përgjithshme (5)

rahovec e1601100650626
Municipality of Rahovec
Published
28/10/2021
Location
Rahovec
Category
Listing Type
Jobs  

Description

RN00007657
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/09/2021
Afati për aplikim: 28/10/2021 - 11/11/2021

Ne bazë te nenit 63 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 037L-040, nenit 8 të Ligjit të Punës së Kosovës Nr. 03IL-212 dhe nenit 81.1 të Statutit të Komunës së Rahovecit, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale, shpall këtë,

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

  • Mjek i praktikës së përgjithshme ... kryes detyre 5 (pese)

KUSHTET për Mjek të Praktikës së Përgjithshme :

  • Të ketë të kryer fakultetin e mjekësisë
  • Të jetë i/e pajisur me licencën e punës
  • Çertifikatë mjekësore
  • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
  • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
  • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e shpalljes, ndërsa dokumentacioni në fotokopje të vërtetuara të dërgohen në adresën: Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale në Komunën e Rahovecit.

Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret në shqyrtim.

Aplikacionin mund ta mermi në zyrën e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në komunën e Rahovecit.

Prano njoftimet me email