Mjek/e i/ e Përgjithshëm/e (3)

kacanik 150x150 e1620113906267
Komuna e Kaçanikut
Published
10/06/2021
Location
Kacanik
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Komuna e Kaçanikut në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr.0GJL-1 14 për zyrtarët publikë
dhe nenit 8 të Ligjit të punës Nr.037L-212, më datë 11.05.2021 shpallë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË SHËRBIMIN PUBLIK

Titulli i vendit të punës: MJEK I PËRGJITHSHËM
Numri i pozitave: Tre (3)
Koeficienti Grada: H-56511
Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale
Njësiasektori Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare

Përshkrimi i pergjithshem i detyrave te punes

 1. Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në QKMF dhe në teren
 2. Ofrimi i ndihmës mjekësore për të gjitha sëmundjet në përgjithësi duke u përkujdesur në vazhdimësi për mbrojtjen e shëndetit
 3. Jep këshilla rreth mbrojtje së shëndetit dhe sëmundjeve
 4. Diagnostikimi i sëmundjes dhe trajtimi i pacientit
 5. Udhëzon dhe trajton në mjekim parandalues të sëmundjes
 6. Kryen edhe detyra tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi sa i përket mjekësisë familjare

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik janë:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës, të ketë zotësi të plotë për të vepruar, të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare në pajtim me Ligjin për gjuhët, të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, të mos ketë në fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kërkesa:

 • Të kenë të kryer Fakultetin e mjekësisë së përgjithshme ,
 • Të jetë i regjistruar dhe i licencuar
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit:
 • Shkathtësihulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave:
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Vord, Excel, etj.)

Kohëzgjatja e emërimit : pa afat te caktuar

Formularët e aplikimit merren dhe dorëzohen në Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë dhe në vveb-faqen komunale

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prej datës 10.06.2021 deri më
24.06.2021

Së bashku me aplikacionin kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin si në vijim:

1. Kopjen e vërtetuar të Diplomës,

2. Kopja e letërnjoftimit, ekstrakin e lindjes, dëshminë se nuk është nën hetime

3. Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes )

Pas vlerësimit të kandidatëve Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore publikon listen e
kandidatëve fitues në linkun konkursi.rks-gov.net dhe vveb-faqen komunale

Related Listings

Mësimdhënës/e (6)   Drenas new
26/10/2021
Zyrtar/e për Emergjenca   Klinë new
26/10/2021
21/10/2021
21/10/2021