Mësimdhënës/e në SHML (5)

ferizaj logo
Municipality of Ferizaj
Published
12/11/2021
Location
Ferizaj
Listing Type
Jobs  

Description

Bazuar on the nenin 67 dhe 68, Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, nenin 35 paragrafi 1,4 dhe 5 Ligjit për Arsimin Parauniversitar Republikës Kosovës nr. 04/L-032, neni 5 pika c, i Ligjit për Arsimin on the Komunat e Republikës Kosovës, Udhëzimeve Administrative MASHT-it, nr. 05/2021 dhe 05/2015, Normativi për Kuadrin e Arsimit rgjithshëm dhe Arsimit Profesional, Drejtoria e Arsimit on the Ferizaj shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve lira punës në Shkolla Mesme Larta

Vendet e lira punës on the Sholla Mesme Larta 

 • Mësimdhënës/e për Lëndën e Matematikës on the Shkollën e Mjekësisë Elena Gjikaon the Ferizaj.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për Lëndë Ekonomike dhe 11 orë për Lëndën e Gjeografisë në Shkollën Faik Konicaon the Ferizaj.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për 20 orë për Lëndën e Gjuhës Gjermane: on the Shkollën Dr. Shaban Hashani” 6 orë, on the Shkollën Kuvendi Arbërit6 orë, on the SHFMUAstrit Bytyqi6 orë dhe në SHFMU Tefik Çanga2 orë on the Ferizaj.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për 10 orë për Lëndën e Arkitekturës on the Shkollën Pjetër Bogdanion the Ferizaj.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për 10 orë për Lëndën e Etikës ( mësim zgjedhor) on the Shkollën Kuvendi i Arbëriton the Ferizaj.
  Numri i Pozitave: një (1).

Lloji i Pozitës:Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i shkollës;
Grada/Koeficienti:Koeficienti -A- 459.95/1
Kohëzgjatja e punës provuese: (6) muaj; 

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mësimdhënës/e

 1. Punë kryesi është i obliguar ta realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar on the Ligjin mbi Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore, të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj punës
 2. Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale on the procesin e mësimdhënies; 
 3. Të përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor, në përputhje me korrikulën, e on the pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies,aftësive dhe prirjeve individuale të çdo nxënësi;
 4. Të ketë njohuri për një repertor të gjerë të stileve mësimore dhe të jetë në gjendje ti aplikojë ato që më së miri i përgjigjen situatës on the klasë
 5. T'i shfrytëzoj në mënyrë efektive resurset i ka në dispozicion
 6. Të planifikoj, të udhëheqë dhe të vëzhgoj nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës
 7. Të zbatoj metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet kurrikulare;
 8. Të krijojë një atmosferë pune dhe disipline, pa përdorur metoda ndëshkimi ose forma të ndryshme të poshtërimit ndaj nxënësve;
 9. Të kontrolloj me rregull dhe mbajë evidencë për suksesin dhe progresin individual të secilit nxënës si dhe të jetë on the gjendje t'i raportoj prindit apo kujdestarit të fëmijës drejt për progresin e arritur nxënësit sipas kërkesës; 
 10. zgjoj nxënësit kureshtjen për nxënë dhe ti inkuadrojë ata të nxënë on the mënyrë pavarur
 11. Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual sipas planit të paraparë dhe të kujdeset për realizimin e planifikimit
 12. jetë on the komunikim vazhdueshëm me familjen e çdo nxënësi duke realizuar takime individuale me prindër, kujdestarë të fëmijës;
 13. T'i ndihmojë kolegët për ngritjen e cilësisë punës;
 14. mbikëqyrë dhe të udhëzoj nxënësit në procesin mësimor;
 15. Të marrë pjesë në punën e organeve të shkollës;
 16. Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe evenimenteve në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës;
 17. Të marrë pjesë në formë aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejë me përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve drejtorit të shkollës;
 18. Të tregoj respekt sjellje kolegiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me të cilët punon;
 19. Të respektoj autoritetin e drejtpërdrejt të zyrtarit cilit i raporton, dhe t'i kryej detyrat mund t'i caktoj ai/ajo. Detyrat e punës duhet të jen në harmoni me legjislacionin në fuqi;
 20. Të mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave të punës nga asnjë organ other page përveç drejtorit të shkollës dhe DKA-ose personave caktuar nga ata
 21. Të mos e shfrytëzoj pozitën e punës për interesa private në dobi të një pale të tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo rrethin shoqëror;
 22. Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e punës. Përfshirë ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), cilat lidhen me procesin e punës dhe raporteve të krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë të parapara në kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari të cilit i raporton;
 23. Të mbajë orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore; I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe sjelljes, të përcaktuara me rregulloren e brendshme të shkollës dhe me akte tjera nënligjore;
 24. I punësuari , nuk do kryej punë apo detyrë tjetër, me orar të plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit e saj

Kushtet e përgjithshme dhe veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik.
 • Për vendin e punës për mësimdhënës/e kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 05/2021 dhe, 05/2015, Normativi për Kuadrin e Arsimit Përgjithshëm dhe Arsimit Profesional.
 • Të drejtë aplikimi kanë kandidatët me përgatitje profesionale përkatëse.
 • Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyren për shërbimin e qytetarëve, për Drejtorinë e Arsimit.

Për aplikim kandidatët duhet të kompletojon the dokumentacionin në vijim:

 • Diplomën ose Çertifikatën e fakultetit, kopje e vërtetuar
 • Çertifikatën e lindjes,kopje
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën nga Gjykata që nuk është nën hetime(origjinali)

Dokumentet e pakompletuara dhe ato arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni. Dokumentet e aplikimit nuk kthehen.

Data e njoftimit: 12.10.2021- 11.11.2021 mbetet në shpallje, ndërsa aplikimi on the formë fizike fillon nga data 12.11.2021- 26.11.2021.

Rezultatet shpallen on the tabelën e shpalljeve dhe në web faqen e komunës Ferizajt, në linkun

https://konkursi.rks-gov.net

Prano njoftimet me email

Related Listings

Mësimdhënës/e (12)   Skenderaj
27/11/2021
22/11/2021