Mësimdhënës/e (8)

komuna istog e1558652144905
Municipality of Istog
Published
15/09/2021
Location
Istog
Listing Type
Jobs  

Description

Drejtoria Komunale e Arsimit në Istog duke u bazuar në nenin 67 dhe 68 të Ligjit Nr.067 L-114
për Zyrtaret Publik nenit 8 të Ligjit Nr.037 L-212 të Punës, nenit 35 të Ligjit Nr.04, L-032 Për
Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit Nr.037 L-068 për Arsim në Komunat e
Republikës së Kosovës, UA-MPMS, Nr.0772017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, UA-MASHT, Nr.0572021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit
të Përgjithshëm, shpall këtë:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për mësimdhënës, e, viti shkollor 2021, 2022

SHFMU “Bajram Curri” Istog

 • Një mësimdhënës/e për Gjuhë Shqipe, vendi i lirë i punës nga data 01.01.2022 normë jo e plotë.

SHFMU “Hysni Zajmi” Vrellë

 • Një mësimdhënës/e për Edukatë Figurative, në dy shkolla vendi i lirë i punës.

SHFMU “Fan.S.Noli” në Llukac i Begut

 • Një mësimdhënës/e për nivelin 1-5, zëvendësim, derisa punëtorja të kthehet nga pushimi i lehonisë, prej datës 01.01.2022.

SHFMU “Ismail Qemali” në Staradran.

 • Një mësimdhënës/e për Edukatë Figurative, në dy shkolla normë jo e plotë vendi i lirë i punës.

SHMLP “Mit'hat Frasheri” në Gurrakoc

 • Një mësimdhënës/e për Gjuhë Shqipi, zëvendësim, derisa punëtorja të kthehet nga pushimi i lehonisë.

Gjimnazi “Haxhi Zeka” në Istog

 • Një mësimdhënës/e për Gjuhë Angleze në kohë të caktuar dhe atë deri me 31.08.2022. normë jo e plotë
 • Një mësimdhënës/e për Sociologji në kohë të caktuar dhe atë deri me 12.12.2021.
 • Një mësimdhënës/e për Filozofi- Logjik, zëvendësim, derisa punëtorja të kthehet nga pushimi i lehonisë.

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurim:

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilin e plotëson kandidati,
 • Rezymeja personale (CV),
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit),
 • Certifikata e lindjes
 • Kopja e diplomës e vërtetuar ose certifikata në vend të diplomës jo me e vjetër se gjashtë muaj, çdo certifikatë me e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do të merret parasysh
 • Kandidatët të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës, duhet t'i kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit.
 • Dëshmitë e rikualifikimeve dhe trajnimeve të akredituara nga MASHT (nëse ka)
 • Dëshmia që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj
 • Dëshmia e përvojës së punës në arsim (nëse ka)

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor:

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ MASHTI, Nr.0572021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si dhe procedurave të përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.

Konkursi mbetet i hapur për aplikim nga data 16.09.2021 deri 30.09.2021.

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, në hyrje të ndërtesës së Komunës, zyra DNr.100, kati përdhes dhe dorëzohet i plotësuar së bashku me dokumentacionin përcjellës, po në të njëjtën zyre.

Dokumentacioni duhet të jetë në kopje. Komisioni i pranimit në rast dyshimi do të kërkon origjinalin në intervistë. Ky dokumentacion shërben deri në përfundim të procedurës së konkursit, ndërsa i njëjti nuk kthehet dhe as nuk ruhet. Dokumentacioni i pa kompletuar dhe ai i cili dorëzohet pas afatit nuk do të shqyrtohet . Gjithashtu kandidatët të cilët nuk e plotësojnë qartë dhe saktë formularin e aplikimit (kërkesën) do të refuzohet.

Në testin me shkrim do të ftohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret, bazuar në aktet normative dhe legjislacionin në fuqi, kurse intervistës do t'i nënshtrohen vetëm kandidatët - kandidatet, të cilët- të cilat arrijnë të kenë me shumë se 50 për qind të kalueshmërisë se testit më shkrim.

Full announcement

 

Prano njoftimet me email