Mësimdhënës/e (5)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna Klinë
Published
21/12/2021
Location
Klinë
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

Duke u bazuar ne nenin 67 dhe 68 te ligjit të Zyrtareve Publik Nr. 067L-114, nenit 8 te ligjit të Punës nr. 03L-212, nenit 35 te Ligjit te Arsimit Parauniversitar nr. 047L-32, nenin 5, pika c, të Ligjit nr. 037L 068 për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës dhe Udhëzimit Administrativ nr. 0772017, UA 0572021 Normativin mbi kuadrin profesional te Arsimit te Përgjithshëm, UA 0572015 Normativin për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, Drejtori i Drejtorisë së Arsimit shpall:

KONKURS I JASHTEM

Për pozitat e lira si në vijim:

- 2 (dy) mësimdhënës për lëndën e Matematikes — SHMP ”Fehmi Agani” ne Kline me 20 ore.
- 1 (një) mësimdhënës për lëndën e Matematikes në SHMP ”Fehmi Agani” ne Kline, 10 orë:
- 2 (dy) mësimdhënës për lëndën e Matematikes , 20 orë në SHM “ Luigj Gurakuqi” Klinës

Koeficienti: 6.36

Kualifikimi: Sipas UA 0572021 —Normativin mbi kuadrin profesional të Arsimit të Përgjithshëm, UA 0522015 Normativin për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional

Përshkrimi i detyrave punuese:

 • Të realizojë plan-programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore
 • te kontrolloj me rregull dhe te mbaje evidencën për suksesin dhe progresin individual te secilit nxënës si dhe te jete ne gjendje ti raportoj prindit apo kujdestarit te familjes
 • Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe aktiviteteve të tjera në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës
 • Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe aktiviteteve të tjera në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës
 • I punësuari është i obliguar të respektoi kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuar me rregulloren e brendshme të shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore:
 • Bashkëpunon me organet e shkollës dhe me të gjitha institucionet tjera profesionale.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. Aplikacioni i punësimit
 2. Kopja e dokumentit tc identifikimit (letërnjoftimi)
 3. Diploma e vërtetuar te noteri publik
 4. Certifikata e diplomimit jo më e vjetër se gjashtë muaj e vërtetuar te noteri
 5. Certifikata qe nuk është nën hetime
 6. Certifikata e lindjes.

Mënyra e aplikimit: - Dokumentacioni i aplikimit dorëzohet në kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Drejtorin e Arsimit . Formulari i aplikimit mund te shkarkohet nga linku konkursi.rks-gov.net

Themelimi i marrëdhënies se punës: - Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit te kontratës se punës.

Aplikimi ne konkurs: - Afati i aplikimit fillon nga data 20/12/2021 deri me 28/12/2021, ora 16:00.

 

Related Listings

Mësimdhënës/e (4)   Hani Elezit
18/01/2022
15/01/2022
Mësimdhënës/e (13)   Skenderaj
15/01/2022
14/01/2022