Mësimdhënës/e (3)

komuna obiliq 1 e1558652436109
Municipality of Obiliq
Published
13/07/2021
Location
Obiliq
Listing Type
Jobs  

Description

Bazuar në nenin 8 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës nr.037L -212, neni 5 paragrafi c Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr.037L-068, neni 35 Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04)L-032, Udhëzimin Administrativ të MASHT-it nr. 0572021, dhe kërkesën me nr. -X- 449 të datës 12.07.2021, Drejtoria e Arsimit me datë 13.07.2021 shpall :

KONKURS
(Për plotësimin e vendeve të punës)

SHFMU “Fazli Grajçevci” Hade
Mësimdhënës i gjuhës frënge.

SHFMU” Pandeli Sotiri” Obiliq
Mësimdhënës i gjeografisë 14 orë (zëvendësim i pushimit të lehonisë).

SHFMU” Naim Frashëri”Breznicë
Mësimdhënës i matematikës 16 orë ,(zëvendësim i pushimit të lehonisë).

Kushtet për mësimdhënës:

  • Kërkohet kualifikimi profesional përkatës, sipas Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Republikën e Kosovës dhe Udhëzimin Administrativ (MASHT), nr.0512021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional Të Arsimit Të Përgjithshëm.
  • Kandidatët që konkurojnë për mësimdhënës duhet ta sjellin kopjen e diplomës së fakultetit të vërtetuar apo noterizuar ,vërtetimin për përvojën e punës, cerifikatën e lindjes, dokumentin e letërnjoftimit.
  • Kandidatët që konkurrojnë për këto vende të punës, të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës,e të cilët nuk i kanë diplomat e nostifikuara në MASHT nuk do të përfshihen në listën e ngushtë.

SQARIM: Për të gjitha vendet e punës fletëkërkesat merren në Zyrën e Pranimit të KK-së, apo në faqen zyrtare të komunës dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të njejtën zyrë. Kandidatët do të ftohen në i në inervistë përmes telefonit.

Afati i konkursit është 15 ditë nga dita e publikimit në shtyp dhe te faqja zyrtare e komunës.

Full announcement

Related Listings

Mësimdhënës/e (4)   Dragash new
20/10/2021
15/10/2021
08/10/2021