Mësimdhënës/e (3)

dragash logo min e1558652293568
Komuna Dragash
Published
24/11/2021
Location
Dragash
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

Në bazë të nenit 67 dhe 68, tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, nenit 5 pikë c të Ligjit mbi  Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.03/L-068, nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për  Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr.04/L-032, Udhëzimit Administrativ 05/2021 Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm,Ua. Masht 05/2015 normativi  për mësimdhënësit e arsimit profesionale si dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Drejtoria  Komunale e Arsimit në Dragash shpall:  

K O N K U R S - plotësues 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës  

Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës/e

Nr. | Institucioni | Pozita | Vendi i lire/Zëvendësim

 1. Shml "Ruzhdi Berisha" Dragash | Një (1) mësimdhënës për gjuhë  shqipe | Zëvendsim (deri sa punëtorja të kthehet  nga pushimi i lehonis
 2. Shfmu "Shaban Shabani" Llopushnik | Një (1) mësimdhënës për gjuhë  angleze | Zëvendësim (deri sa punëtori të kthehet  nga pushimi pa pages )
 3. Shfmu" Svetlost " Krushev | Një(1) mësimdhënës për mësim klasor (boshnjakisht) | Zëvendësim (deri sa punëtori të kthehet  nga pushimi pa pages)

Institucioni: Komuna e Dragashit;
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim;
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Numri i Pozitave: (3) ;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës;
Kohëzgjatja e emërimit: Në kohë të caktuar (3)

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik.

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mësimdhënës/e 

 • Të realizoj planprogramin mësimor për vendin e punës , në harmoni me legjislacionin në fuqi,  që të rregullojë fushat përkatëse për vendin e tij/saj të punës;  
 • Të zbatoj detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e  mësimdhënies; 
 • Të përgatit me rregull planin mësimor, në përputhje me Kurrikulën Bërthamë;
 • Të zbatojë  metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe vlerësimit në përputhje me Udhëzimet Kurikulare;  
 • Të mbajë ditarin personal të vlerësimit të nxënësve; 
 • Të marrë pjese aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës, si dhe
 • Detyrat tjera që janë  të përcaktuar me legjislacionin në fuqi. 

Kushtet dhe Kualifikimi:  

Në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr.10/2018 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të  Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ Nr.05/2015 Normativi Për Mësimdhënësit e  Arsimit Profesional. Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre  Udhëzimeve Administrative nuk do të shqyrtohen, përkatësisht refuzohen. 

Dokumentet e nevojshme: 

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;  
 • Rezymeja Personale (CV); 
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar;  
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të  noterizuara tek noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e vjetër  se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do të merret parasysh; 
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga  MASHT; 
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali);  
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).  

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e  intervistimit. 

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara  me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi). 

Afati dhe mënyra e aplikimit: 30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa  konkursi mbetet i hapur 8 ditë, aplikacionet dorëzohen nga 24/11/2021 deri 01/12/2021 h (15:00). 

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren në Drejtorin e Arsimit në Dragash si dhe mund të  shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Dragashit, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në  DKA zyra nr.5. Rezultatet shpallën në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe  

https://kk.rksgov.net/dragash/category/konkurset-njoftimet/ - 

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. 

Related Listings

Mësimdhënës/e (4)   Hani Elezit
17/01/2022
14/01/2022
Mësimdhënës/e (13)   Skenderaj
14/01/2022
13/01/2022