Mësimdhënës/e (10)

kacanik 150x150 e1620113906267
Komuna e Kaçanikut
Published
03/08/2021
Location
Kacanik
Listing Type
Jobs  

Description

Komuna e Kaçanikut në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr.06JL-1 14 për zyrtarët publikë, nenit 8 të Ligjit të punës Nr.037L-212, nenit 35 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr. 04)L-032, nenit 5 pika(c) të Ligjit për arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 037L-068, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 0712017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr. 0572021, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm më datë 05.07.2021 shpallë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË SHËRBIMIN PUBLIK

1. Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës për mësim klasor
Numri i pozitave: Një (1) me afat të caktuar (zëvendësim) -
Njësia/sektori: SHFMU “Idriz Seferi”

2. Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën Gjuhë Gjermane
Numri i pozitave: katër (4) - pa afat të caktuar
Njësia/sektori: Një (1) në SHFMU “Emin Duraku”, Një (1) në SHFMU “Qamil Ilazi” me plotësim
orësh në SHFMU “7 Shtatori” dhe SHFMU “Idriz Seferi” paralelja e ndarë fizike ne Kovaçec, Një (1) në SHFMU “Kadri Zeka” me plotësim orësh në SHFMU “Jusuf Gërvalla” dhe SHFMU “Idriz Seferi”, paralelja e ndarë fizike në Gajre dhe Një (1) me 10 orë (Gjysmë norme) në SHFMU “Dituria” dhe SHFMU “Gafurr Luma”

3. Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën gjuhë angleze
Tre (3) ) -me afat të caktuar (zëvendësim)
Njësia/sektori: Një (1) në SHFMU“”Emin Duraku”, Një (1) në SHFMU “Jusuf Gervalla”, Një (1) në
SHFMU “Nazmi Osmani”

4. Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën Histori
Numri i pozitave: Një (1) - pa afat të caktuar
SHFMU “Kadri Zeka”

5. Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën e fizikës
Numri i pozitave: Një (1) me afat të caktuar (zëvendësim
Njësia/sektori: SHFMU “Dituria” me plotësim orësh në SHFMU ”Naim Frashëri” dhe “Nazmi Osmani”paralelja e ndarë fizike në Bajnicë.

Drejtoria për arsim dhe kulturë
Koeficienti Grada: A -4211

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të punës

 • Të realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës, në harmoni me legjislacionin në fuqi që rregullojnë fushat përkatëse për vendin e tijfsaj të punës
 • Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies
 • Të përgatisë me rregull planin mësimor në përputhje me Kurrikulën Bërthamë
 • Të zbatojë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet kurrikulare
 • Të mbajë ditarin personal të vlerësimit të nxënësve
 • Të marrë pjesë aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejë me përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve të drejtorit të Shkollës
 • Të respektojë autoritetin e drejtpërdrejtë të zyrtarit të cilit i raporton dhe t'i kryejë detyrat që mund t'ia caktojë ai/ajo. Detyrat e punës duhet të jenë në harmoni me legjislacionin në fuqi.

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik jane

- Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës, të ketë zotësi të plotë për të vepruar, të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare në pajtim me Ligjin për gjuhët, të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, të mos ketë në fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kërkesa:

Për vendet e punës mësimdhënës, kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr. 0572021, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të
përgjithshëm

Formularët e aplikimit mund të merren në linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe vveb-faqen komunale si dhe në Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë ku edhe dorëzohen.

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prej datës 04.08.2021 deri më
18.08.2021

Së bashku me aplikacionin kandidatët duhet të bashkangjitin edhe dokumentacionin si në vijim:

 • Kopjen e vërtetuar të Diplomës, për nivelin përkatës të kualifikimit
 • Kopja e letërnjoftimit, ekstraktin e lindjes, dëshminë se nuk është nën hetime
 • Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes )
 • Dëshminë për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor nëse ka (nuk është obligative)

Pas vlerësimit të kandidatëve Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore publikon listen e kandidatëve fitues në linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe vveb-faqen komunale

“Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil dhe publik të Kosovës, siç specifikohet në Ligj”:

“Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen”:

Të gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë të vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre.

Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e ngushtë do të kontaktohen. Për çdo informacion kandidatët mund të kontaktojnë zyrën e personelit.

Related Listings