Kordinator/e Teknik i Emergjencave

komuna istog e1558652144905
Municipality of Istog
Published
18/08/2021
Location
Istog
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr.007L-114 për Zyrtarët Publik, si dhe nenit 8 të Ligjit Nr.03L-212 të Punës, Komuna e Istogut shpall:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Istogut
Drejtoria: Drejtoria për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim
Titulli i vendit të punës: Kordinator Teknik i Emergjencave
Numri i pozitave : 1 ( një )
Lloji i Pozitës: Niveli Administrativo-Mbështetës
Titulli i Mbikëqyrësit: Drejtori i DSHPMSH
GradajKoeficienti: Koeficienti 6
Orët e Punës: 40 orë në javë
Periudha e Kontratës: Në kohë të pacaktuar
Kohëzgjatje e periudhës provuese: Gjashtë (6) muaj

Përshkrimi i detyrave dhe Pëgjegjësive:

 1. Kordinon punët teknike në kuadër të emergjencave
 2. Në raste emergjente mbanë kontakte të rregullta me të gjitha ekipet emergjente
 3. Ofron ndihmë teknike dhe kordinon punët që ekipet emergjente të mund të ju përgjigjen nevojave të qytetarëve
 4. Kryen punë dhe detyra tjera shtesë nga fushëveprimtaria e sektorit emergjent në përputhje me ligjin
 5. Obligohet qe informoi Udhëheqësin e Sektorit dhe Drejtorin e Drejtorisë për parregullsitë që mund të hasë gjatë kordinimit
 6. Përpilon raporte dhe procese rreth punëve dhe detyrave nga lamia përkatëse
 7. Kryen punë dhe detyra tjera nga fushëveprimtaria e sektorit përkatës , në pëputhje me ligjin dhe për punën i përgjigjet Udhëheqësit të Sektorit dhe Drejtorit të SHPMSH.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë për konkurim - punësim kan jithë personat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgaditjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë për kryerjen e detyrave të punës.

Kualifikimi profesional, aftësitë:

 • Përgaditja shkollore e mesme teknike, përvojë profesionale së paku 3 vite
 • Shkathtësi të shkelqyeshme të komunikimit në gjuhën zyrtare
 • Njohuri të punës me kompjuter si: VVord, Excel, Povver Point, Internet si dhe programe
  tjera
 • Aftësi për të hartuar informatë, njoftime, shkresa dhe korrespodencë tjetër.

Dokumentet e kërkuara:

 • Dëshmia përkatëse për posedimin e diplomës së shkollës së mesm
 • Dëshnii të përvojës së punës
 • Dy rekomandime
 • Letërnjoftimi
 • Ekstrakti nga libri amë i të lindurve
 • Çertifikata që nuk jeni nën hetime

Konkursi mbeteti hapur: 8 ditë, prej datës 16.08.2021 deri 23.08.2021

Kandidatët e interesuar aplikacionet mund ti marrin në formë fizike, çdo ditë pune, në Qendrën për Shërbime me Qytetar, dhe të plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, zyra nr.100- kati i parë, në ndërtesën e Komunës.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hynë në listën e ngusht do të ftohen në intervistë. Diploma duhet të jetë e noterizuar, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë të plotësuar
këtë kusht të konkursit.

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të Republikës së Kosovës

Aplikacionet e dorzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e pakompletuara refuzohen.

Rezultatet shpallen në web faqe e komunës dhe linkun https://konkursi.rks-gov.net/

Prano njoftimet me email

Related Listings

02/12/2021
01/12/2021
Zyrtar/e ligjor/e   Podujeva
22/11/2021