Konsulent/e Financiar/e

trepca 150x150 1 e1611495361299
Trepça Sh.A.
Published
12/11/2021
Location
Mitrovica
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në baze të nenit 8 dhe 10 par.2 nënparagrafi 2.3 të Ligjit të Punës, nenit 8 paragrafi 2 të Rregullorës për Marrëdhënie pune në Trepça Sh.A, nenit 22 paragrafi 3 dhe 4 i Statuti të Trepça Sh.A, Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Trepça ShA me datë 05.11.2021 publikon këtë:

KONKURS
PËR PUNË DHE DETYRA SPECIFIKE

Pozita: Konsulentë Financiar
Vendi i punës:Mitrovicë-Parku Industrial;
Kohëzgjatja e kontratës: 120 ditë brenda një (1) viti
Orari i punës. jo të plotë

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

  • Mastër në Ekonomi dhe Financa
  • Auditorë i çertifikuar

Detyrat dhe përgjegjësit:

  • Të ofrojë konsulencë financiare për Menaxhmentin dhe Bordin Mbikëqyrës të Trepça Sh.A.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Kandidatët për pozitën Konsulente Financiar duhet të dorëzojnë këto dokumente:

  • CV-në;
  • Dokumentacionet e parapara në kushtet e punësimit (dëshmitë e kualifikimit profesional;
  • Certifikatën (dëshminë) nga gjykata kompetente që dëshmon se nuk është nën hetime jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj;
  • Shtetas i Kosovës (kopje të pasaportës ose të letërnjoftimit).

Aplikacioni i plotësuar i cili merret në webfaq të Trepçës së bashku me dokumentacionin e kërkuar, dorëzohet në formë elektronike në email adresën: contact@trepcacorporation.com

Afati i konkursit është i hapur 15 ditë nga data e publikimit shtypin ditor.

Për informata shtese:

www.trepcacorporation.com si dhe e-mail adresa: contact@trepcacorporation.com

Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Prano njoftimet me email

Related Listings