Konkurs: vazhdimi i punimeve Kalanë e Novobërdës (9)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministry of Culture, Youth and Sports
Published
14/10/2021
Location
Novoberdo
Category
Listing Type
Jobs  

Description

MKRS rishpall konkurs për rekrutim për projektin “Vazhdimi i punimeve konservuese – restauruese në Kështjellën (Kalanë) e Novobërdës” për këto pozita:

 • 1 arkeolog këshilltar
 • 2 mjeshtër konservimi
 • 6 punëtorë

Sfond per projektin "Vazhdimi i punimeve konservuese - restauruese ne Keshtjellen  (Kalane) Novoberde"  

Projekti do te realizohet nga Institutit Arkeologjik i Kosoves (IAK) dhe udhehiqet nga  arkeologu Mr. Luan Gashi.  

Projekti synon nderhyrjen konservuese - restauruese te objekteve te arkitektures ne keshtjelle,  me konkretisht, ne qytetin e poshtem, te cilat ne mungese te intervenimeve, konservimeve  dhe restaurirrieve ne vazhdimesi (pamundesia per nderhyrje mese dy vjec_:;are) parqet gjendje  degraduese. Siperfaqja brenda ne pergjithesi, eshte e rrezikuar nga shembja dhe shkaterrimi, marre parasysh kushtet klimatike. Veprimtaria do te ndermiret me qellim te parandalimit te degradimit dhe te shkaterrimit te strukturave te vendbanimit.

Kryesisht puna do te fokusohet ne konservimin e mureve te objekteve te rrezikuara. Konservimi dhe restaurimi do te kryhet sipas metodave me te avancuara te konservimeve duke perdore vetem material ndertimor adekuat dhe material lidhes, gelqere te shuar dhe rere te ngjashme. 

Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit
Rishpall
KONKURS  

I. 

Per rekrutimin e udheheqesit te projektit per zbatimin e projektit "Vazhdimi i punimeve  konservuese - restauruese ne Keshtjellen (Kalane) Novoberde"  

Institucioni: Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/IAK  

Titulli i punes: Arkeolog keshilltar
Numri i personave qe rekrutohen 1
Ditet e angazhimit: 35
Kategoria funksionale/koeficienti:
1 dite = 23 Euro
Numri i references: 01-09/2021
Vendi: Prishtine  

Detyrat dhe pergjegjesite:  

 1. Te ndjek udhezimet e Udheheqesit te Projektit, ti pergjigjet IAK
 2. Te udheheq punimet / konservimet dhe restaurimet duke iu permbajtur projektit
 3. Te zbatoje kriteret dhe metodat bashkekohore te konservimeve dhe restaurimeve te objekteve te trashegimise arkeologjike 

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesise dhe karakteristikat personale: 

 1. Te kete pervoje ne hulumtimet, konservimeve dhe restaurimeve te objekteve te trashegimise arkeologjike 
 2. Te dorezohet nje CV me detaje te shkollimit dhe pervojes 
 3. Te dorezoje se paku nje rekomandim qe deshmon pervojen ne kete fushe 

II.

Institucioni: Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/IAK  

Titulli i punes : Mjeshter konservimi
Numri i personave qe do te rekrutohen: 2
Dite angazhimi : 35
Kategoria funksionale/koefitienti:
Nje dite = 30 Euro
Numri i references : 04-09/2021
Vendi: Prishtine  

Detyrat dhe pergjegjesite:  

 1. Te ndjeke te gjitha udhezimet e ekspertit te konservimit dhe te restaurimit
 2. Te zbaton teknikat e murimit dhe te konservimit sipas udhezimit te ekspertit te konservimit 

Shkollimi i kerkuar , pervoja, aftesise dhe karakteristikat personale:

 • Te kete njohuri dhe pervoje ne murirnin dhe konservirnin e objekteve te arkitektures , perkatesisht te objekteve te trashegimise arkeologjike
 • Te dorezohet nje CV me detaj te shkollimit dhe pervojes, vecanerisht pervoje ne fushen e murirnit dhe te konservimit
 • Se paku nje rekomandim qe deshmon pervojen ne kete fushe.

III.  

Institucioni: Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/IAK  

Titulli i punes : Punetore
Nurnri i personave qe do te rekrutohen: 6
Dite angazhimi : 35
Kategoria funksionale/koeficienti:
Nje dite = 20 Euro
Numri i references : 05-09/2021
Vendi: Prishtine  

Detyrat dhe pergjegjesite:  

 1. Te ndjeke te gjitha udhezimet e arkeologut udheheqes 
 2. Ndihmojne ne marrjen e masave te lokalitetit 
 3. Asistojne ne konservime sipas udhezimeve te arkeologut udheheqes dhe te specialistit te gerrnimeve 
 4. Pergatisin materialin ndertimor per konservim sipas udhezimeve specialistit te konservirnit 

Shkollimi i kerkuar , pervoja, aftesise dhe karakteristikat personale: 

 • Punetor krahu me njohuri baie per proceset e konservimit 
 • Te dorezohet nje CV me detaje te pervojes, vec;anerisht te pervojes ne konservim
 • Se paku nje rekomandim qe deshmon pervojen ne kete fushe 

Shenim: Caktimi i cmimit per mjeshter konservirni bazohet ne tregun e lire te punes. 

Perzgjedhja e kandidateve  

Perzgjedhja e kandidateve do te behet nga kornisioni profesional permes intervistes te secilit  kandidat qe i ploteson kushtet dhe kriteret e percaktuara ne kete konkurs.  

Procedurat e konkurrimit:  

Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet e interesuar qe i plotesojne kriteret e  percaktuara ne konkurs  

INFORMATE E PERGJITHSHME PER TE GJITHE KANDIDATET  

Data e aplikimit eshte nga 14.10.2021  

Dokumentacioni i kandidateve duhet te dergohet deri me 22.10.2021 ne adresen: Ministria  e Kultures, Rinise dhe Sportit/Departamenti i Trashegimise Kulturore per projektin e IAK: "Vazhdimi i punimeve konservuese - restauruese ne Keshtjellen (Kalane)  Novoberde" 

Full announcement

Prano njoftimet me email

Related Listings