Konkurs për 6 pozita për Programin CEA

Kosovo Civil Society Foundation (KCSF)
Published
17/12/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) shpallë konkurs për 6 pozita për Programin për angazhim të qytetarëve - Citizen Engagement Activity (CEA)

Pozitat | Afati për aplikim

  1. Analist/e i/e të dhënave | 9 janar 2022
  2. Dizajner/e Grafik/e | 9 janar 2022
  3. Operator/e i/e Kamerës dhe Video Montazhier/e | 9 janar 2022
  4. Specialist/e për Marrëdhënie me Publikun/Komunikim | 9 janar 2022
  5. Specialist/e për Ndërlidhje dhe Mobilizim të Qytetarëve  | 9 janar 2022
  6. Zyrtar/e për ngritje të kapaciteteve | 9 janar 2022

Full announcement

Për KCSF

The Kosovo Civil Society Foundation (KCSF) has been a leading organization in supporting civic initiatives in Kosovo since 1998. KCSF provides funding to civil society through advanced grant-making mechanisms and systems, builds capacity and knowledge for the sector through the Center KCSF, as well as protects and promotes the space for citizenship and the environment of action of civil society in Kosovo and beyond, through policy research, advocacy and mobilization of the sector. KCSF believes that a strong civil society with real involvement of citizens in its work is a key element for an inclusive, transparent and accountable governance, which contributes to the transformation of Kosovo into a democratic society with a perspective of European integration and a situation advanced socio-economic.

Programi për angazhim të qytetarëve - Citizen Engagement Activity (CEA)

Programi për angazhim të qytetarëve - Citizen Engagement Activity (CEA) është një program pesë vjeçar i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) i cili financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Programi do të përkrahë aktivitete të shumta të cilat synojnë përmirësimin e lidhjes së shoqërisë civile me qytetarë, bashkëpunimin brenda sektorit dhe me sektorë të tjerë, si dhe diversifikimin e burimeve të shoqërisë civile përtej fondeve të donatorëve të huaj me qëllim të fuqizimit të pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe rritjes së transparencës dhe llogaridhënies të institucioneve publike dhe të OShC-ve ndaj publikut.

Bazuar në përvojën e gjatë dhe ekspertizën e KCSF-së në zhvillimin e shoqërisë civile, duke përfshirë qasje të reja që kanë për qëllim ndërlidhjen e organizatave të shoqërisë civile me qytetarë dhe qytetare të Kosovës, dhe në bashkëpunim me organizata vendore dhe ndërkombëtare, CEA do të kontribuojë drejt arritjes së objektivave në vijim:

Objektiva 1 – Fuqizimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile me qytetarë dhe qytetare të Kosovës, nxitja e aktivizimit komunitar dhe rritja e kërkesës për llogaridhënie.

Objektiva 2: Krijimi i partneriteteve brenda dhe ndërmjet sektorëve dhe rritja e besimit mes OShC-ve, qytetarëve, sektorit privat dhe institucioneve publike.

Objektiva 3: OShC me njohuri e aftësi të shtuara që e shfrytëzojnë kuadrin e përmirësuar ligjor dhe zhvillojnë kulturën e përkrahjes së aktiviteteve jo-për-përfitim nga burimet vendore dhe të diasporës.

Full announcement