Infermier/e (2)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Municipality of Klina
Published
06/10/2021
Location
Klinë
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 0GJL-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 0772017 për rregullimin e procedurave te konkursit në sektorin publik dhe Mirëqenie Sociale inicion konkursit për punët dhe detyrat:

KONKURS PUBLIK

Titulli i vendit të punës: Infermier/e ne QKMF QMF AMF ne Klinë
2 (dy) Infermiere-e ne QKMF QMF AMF kohë te pacaktuar.

Departamenti: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare
Numri i ekzekutuesve : 2 (dy)
Niveli i pagës: me koeficient 4.8 paga-377.00euro
Raporton Mbikëqyrësit: Kryeinfermierive të QKMF Nënë Tereza Klinë.
Në ketë vend pune dhe detyra punuese do të punohet më orar të plotë 40 orë në javë.

KULIFIKIME ARSIMORE DHE PROFESIONALE:

 • Të ketë të kryer Shkollën mesme te mjekësisë
 • Te kenë te mbaruar stazhin e obliguar profesional
 • Te jenë te licencuar .

Shkatheshit e tjera te kërkuara:

 • Aftësitë ne organizimin e punës
 • Aftësitë ne përdorimin te kompjuterit dhe programeve përkatëse
 • Gatishmëri dhe aftësi për te punuar ne ekip

DETYRAT DHE PËRGJEGJSIT:

 • Mban evidencën e rregullt te dokumentacionit shëndetësor
 • Jep këshilla me shkrim dhe me gojë për trajtimin e pacientit
 • Kujdeset për shëndetin e pacientëve
 • Te iu jap pacienteve informata te sakta dhe te qarta lidhur me kujdesin i cili iu ofrohet.
 • Te administroi terapinë e përshkruar ne përputhje me politikat e institucionit
 • Te përdor dhe te mirëmbaj te gjitha pajisjet ne mënyra te duhur dhe te sigurt.
 • Te kryej dhe detyra tjera qe kërkohet nga mbikëqyrësi për te siguruar efikasitet te lart ne punë

Dokumentacionet e kërkuara:

 • Aplikacioni e plotësuar,
 • Kopja e Diplomës,
 • Dëshmi e përvojë së punës dhe
 • Kopja letërnjoftimit.

Mënyra e Aplikimit:

Dokumentet e aplikimit dorëzohet ne kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Zyrën e Personelit ne Qendrën e mjekësisë familiare QKMF Nënë Tereza ne Klinë Kati i II rruga Muhamet Haxhaj Pn Shkarkimi behet ne linlinn kk-rks-gov.net

Aplikimi mbetet i hapur 15 ditë nga data 06.10.2021 e deri me 20.10.2021

Prano njoftimet me email

Related Listings

26/11/2021