Grantet per bizneset e vogla

64x64 help kosovo
Help Kosovo
Published
21/10/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Grants  

Description

THIRRJE PËR APLIKIM!

Grantet per bizneset e vogla ne Help Kosovo

Help Kosovo shpall thirrje për aplikim për grante në formë të pajisjeve për qytetarët në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor”, të drejtë aplikimi kanë qytetarët nga komunat partnere

 • Klinë – 30 grante,
 • Malishevë – 25,
 • Rahovec - 25,
 • Skënderaj - 20,
 • Dragash - 20,
 • Kamenicë - 20 dhe
 • Shtime - 20.

Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane dhe komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help Kosovo.

Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.

Qëllimi është krijimi i mekanizmave dhe rrjeteve për fuqizimin e grupeve të margjinalizuara, përfshirë masat e rimëkëmbjes nga Covid-19 në mënyrë që të mundësojë përfshirjen e tyre dhe prosperitetin shoqëror.

Fokusi i aktiviteteve është në krijimin e vendeve të punës përmes krijimit të bizneseve të reja dhe ofrimit të mbështetjes për ato ekzistuese të prekura nga COVID-19.

Përkrahja do t'u ofrohet grupeve të cënueshme shoqërore përfshirë këtu gratë, të rinjt, anëtarët e komuniteteve jo-shumicë, personave me aftësi të kufizuara etj.

Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro në formë te pajisjeve, jo para të gatshme.

Aplikacionet e plotësuara dhe dokumentet mbështetëse duhet të dorëzohen Brenda afatit të caktuar.

 • Me postë në adresën: Help Kosove, Fahu postar Nr. 23; 10.000 Prishtinë, Republika e Kosovës.
 • Ose përmes adresës elektronike apply@help-kosovo.org
 • Dhe përmes web faqes http://apply.help-kosovo.org/

Data e fundit për aplikim është 31 Tetor 2021, ora 16:00, aplikimi fillon zyrtarisht pas mbajtjes së takimeve informuese.

---

POZIV ZA PRIJAVU!

Help Kosovo objavljuje poziv za podnošenje prijava za grantove u vidu opreme za građane u okviru projekta „Društveno -ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana“. Pravo prijave imaju građani iz partnerskih opština

 • Klina - 30 grantova
 • Mališevo - 25
 • Orahovac - 25
 • Skenderaj - 20
 • Dragaš - 20
 • Kamenica - 20
 • Štimlje - 20.

Ovaj projekat finansira Vlada Nemačke i partnerske opštine, a sprovodi organizacija Help Kosovo.

Obrasci za prijavu se mogu dobiti tokom informativnih sastanaka u vašoj opštini ili preuzeti putem veb stranice na linku: www.help-kosovo.org.

Cilj projekta je uspostavljanje mehanizama i mreža za osnaživanje marginaliziranih grupa, uključujući mere oporavka od Covid-19, kako bi se omogućilo njihovo uključivanje i društveni prosperitet.

Fokus aktivnosti je na otvaranju novih radnih mesta stvaranjem novih preduzeća i pružanjem podrške postojećim preduzećima pogođenim COVID-19.

Podrška će biti pružena ugroženim društvenim grupama, uključujući žene, mlade, pripadnike nevećinskih zajednica, osobe sa invaliditetom itd.

Prosečna vrednost granta za korisnika je 2.000,00 evra u obliku opreme, a ne u gotovini.

Popunjene prijave i prateća dokumentacija moraju se dostaviti u dole datom roku preko:

 • Pošte na adresu: Help Kosovo, Poštanski Fah br. 23; 10.000 Priština, Republika Kosovo.
 • Ili putem email adrese apply@help-kosovo.org
 • I putem veb stranice http://apply.help-kosovo.org/

Poslednji datum za prijavu je 31 Oktobar 202. godine, do 16:00 casova. Prijava počinje zvanično nakon održavanja informativnih sastanaka.

Prano njoftimet me email