Ftesë për Ofertë: Reklama të brendshme dhe të jashtme (Shtyrje afati)

KEP Trust
Published
21/07/2021
Location
Kosovo
Listing Type
Tenders  

Description

Shtyrje afati

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton kompanitë e specializuara që të ofertojnë për tenderin me titull:

 “PUNIMI DHE VENDOSJA E  REKLAMËS  BALLORE, SË BRENDSHME, TOTEM-IT DYANËSORË SI DHE VIZUALIZIMI I REKLAMAVE TË BRENDSHME DHE TË JASHTME  PËR NEVOJA TË  KEP Trust”

Numri referent i tenderit: KEP Trust–186/21

Kushtet e përgjithshme:

1. Çmimi duhet të kuotohet në Euro dhe në çmim duhet të jetë e përfshirë TVSH-ja 

2. Oferta e juaj duhet te shoqërohet nga dokumentet si në vijim:

  • Çertifikata e regjistrimit të biznesit;
  • Çertifikata e numrit fiskal;
  • Çertifikata e TVSH-së.

3. Kushtet e tjera janë të percaktuara në dosje.

Ofertat e mbyllura në zarfe, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-Trust , rr. “Pashko Vasa” nr.6 Prishtinë, ose përmes postes elektronike, në email adresen: prokurimi@keponline.net më së voni deri diten e Premtë, 23 Korrik 2021, ora 16:00

Kërkesat në lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni përmes e-mailit, si në vijim: prokurimi@keponline.net