Ftesë për Ofertë: Furnizim me Power Bank

KEP Trust
Published
23/11/2021
Location
Pristina
Category
Supply  
Listing Type
Tenders  

Prano njoftimet me email

Description

Ftesë për Ofertë 

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara, që të ofertojnë për tenderin me titull:

“Furnizim me Power Bank  për nevoja të KEP Trust”

Numri referent i tenderit: KEP Trust–350/21

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimet duhet te jepen ne valuten EURO dhe ne çmim te perfshihet TVSH dhe te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne vend.
  • Info mbi Biznesin,Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe certifikata e TVSH-se
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të dërgohen  përmes postës elektronike në: prokurimi@keponline.net, më së voni deri ditën  E Hënë, 29 Nëntor 2021, ora 10:00

Kerkesat ne lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim: prokurimi@keponline.net