Ftesë për Ofertë: Furnizim me PC

KEP Trust
Published
13/08/2021
Location
Kosovo
Category
ICT  
Listing Type
Tenders  

Description

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton kompanitë e specializuara që të ofertojnë për tenderin me titull:

“Furnizim me PC për nevoja të KEP Trust”

Numri referent i tenderit: KEP Trust–227/21

Kushtet e përgjithshme:

1. Çmimi duhet të kuotohet në Euro dhe në çmim duhet të jetë e përfshirë TVSH-ja

2. Oferta e juaj duhet te shoqërohet nga dokumentet si në vijim:

  • Çertifikata e regjistrimit të biznesit;
  • Çertifikata e numrit fiskal;
  • Çertifikata e TVSH-së.

3. Kushtet e tjera janë të percaktuara në dosje.

Ofertat e mbyllura në zarfe, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-Trust , rr. “Pashko Vasa” nr.6 Prishtinë, ose përmes postes elektronike, në email adresen: prokurimi@keponline.net  më së voni deri diten e Martë, 17 Gusht  2021, ora 16:00

Kërkesat në lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni përmes e-mailit, si në vijim: prokurimi@keponline.net