Ftesë për Ofertë: Furnizim me Liçenca

KEP Trust
Published
01/12/2021
Location
Kosovo
Category
Supply  
Listing Type
Tenders  

Prano njoftimet me email

Description

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara, që të ofertojnë për tenderin me titull:

Furnizim me Liçenca për nevoja të KEP Trust”

Numri referent i tenderit: KEP Trust–283/21

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimet duhet te jepen ne valuten EURO dhe ne çmim te perfshihet TVSH dhe te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne vend.
  • Info mbi Biznesin, Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe certifikata e TVSH-se
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të dërgohen  përmes postës elektronike në: prokurimi@keponline.net, më së voni deri ditën  e Martë, 07  Dhjetor 2021, ora 16:00

Kerkesat ne lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim: prokurimi@keponline.net