Ftesë për bashkëpunim/Poziv za saradnju/Invitation for cooperation

64x64 Platforma Civikos
CIVIKOS
Published
16/11/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Grants  

Description

Ftesë për bashkëpunim  për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave  dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve lokale nga komunat/rajonet: Dragash,  Lipjan, Shtime, Prizren, Ferizaj dhe Viti 

Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, të cilët veprojnë në rajonet: Dragash, Lipjan, Shtime, Prizren, Ferizaj dhe Viti për të punuar së bashku në rritjen e bashkëpunimit qytetar-organizata të shoqërisë civile. Në kuadër të aktiviteteve do të organizohen sesione informuese të përbashkëta dhe me qëllim rrjetëzimin me organizatat lokale në 6 komunat fokus. 

Kjo thirrje është hapur në kuadër të projektit ‘Përforcimi i zërave lokal përmes pjesëmarrjes  të drejtpërdrejt’ mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED) përmes së cilit CiviKos synon që përmes këtij projekti të punojë në 6 komunat fokus së bashku me  organizatat lokale dhe përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve në rritjen e  ndikimit qytetar në proceset vendimmarrëse në nivel lokal. 

Me qëllim të identifikimit të përfaqësuesve të këshillave të fshatrave dhe lagjeve si dhe OJQ ve lokale që veprojnë në rajonet; Dragash, Lipjan, Shtime, Prizren, Ferizaj dhe Viti, CiviKos ju fton të shprehni interesimin tuaj duke e plotësuar formularin më  poshtë: https://forms.gle/bAbxi2bmBuRRcLrr8 

Afati për shprehje të interesimit është 21.11.2021

---

Poziv za saradnju  za predstavnike seoskih i mesnih saveta, koji deluju  u regionima: Dragaš, Lipljan, Štimlje, Prizren, Uroševac i Vitina 

Poziv za saradnju za predstavnike seoskih i mesnih saveta, koji deluju u regionima: Dragaš,  Lipljan, Štimlje, Prizren, Uroševac i Vitina da zajedno rade na unapređenju saradnje između  građana i organizacija civilnog društva. U okviru ovih aktivnosti biće organizovane zajedničke  informativne sesije sa ciljem umrežavanja sa lokalnim organizacijama u 6 opština u fokusu. 

Ovaj poziv je otvoren u okviru projekta 'Jačanje lokalnog glasa kroz direktno učešće'  podržanog od National Endowment for Democracy (NED) kroz koji CiviKos ima za cilj da radi  u okviru ovog projekta u 6 fokus opština zajedno sa lokalnim organizacijama i predstavnicima  seoskih i mesnih saveta u jačanje građanskog uticaja u procesima donošenja odluka na  lokalnom nivou. 

U cilju identifikovanja predstavnika seoskih i mesnih saveta, kao i lokalnih NVO koje deluju u  regionima: Dragaš, Lipljan, Štimlje, Prizren, Uroševac i Vitina, CiviKos vas poziva da izrazite  svoje interesovanje popunjavanjem formulara ispod: https://forms.gle/bAbxi2bmBuRRcLrr8 

Rok za iskazivanje interesovanja je 21.11.2021

---

Invitation for cooperation for Representatives of Village and  Neighbourhood Councils, and local NGOs from  municipalities/regions of: Dragash, Lipjan, Shtime, Prizren, Ferizaj  and Viti 

Invitation for cooperation for Representatives of Village and Neighborhood Councils, who  operate in the regions of: Dragash, Lipjan, Shtime, Prizren, Ferizaj and Viti to work together  in enhancing cooperation between citizens and civil society organizations. As part of these  activities, joint information sessions will be organized aiming at networking with local  organizations in 6 municipalities in focus. 

This call was opened within the project 'Fostering local voices through direct participation'  supported by the National Endowment for Democracy (NED) through which CiviKos aims to  work through this project in 6 focus municipalities together with local organizations and  representatives of Village and Neighbourhood Councils in enhancing civic influence in  decision-making processes at the local level. 

In order to identify representatives of village and neighborhood councils as well as local NGOs  operating in the regions of: Dragash, Lipjan, Shtime, Prizren, Ferizaj and Viti, CiviKos invites  you to express your interest by filling out the form below: 

https://forms.gle/bAbxi2bmBuRRcLrr8 

 

Prano njoftimet me email

Related Listings

Circular Economy Analyst   Pristina new
03/12/2021
Project Coordinator   Pristina new
03/12/2021