Ekspert/e i/e jashtëm

rahovec e1601100650626
Komuna Rahovec
Published
02/12/2021
Location
Rahovec
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

mbështetje paragrafit 12 nenit 34 Ligji nr. 06/1-114 për Zyrtarët publikë dhe nenit 18 Rregullores nr.16/2020 për pranimin dhe karrierën on the shërbimin civil Republikës Kosovës, bënë këtë

SHPALLJE PËR APLIKIM
për një (1) ekspert i jashtëm në fushën e përzgjedhjes /vlerësimit burimeve njerëzore nga organizata specializuara apo universiteti

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Eksperti i jashtëm do jetë anëtar i Komisionit pranimit dhe do kryej detyrat e tij, ashtu siç janë përcaktuara on the Rregulloren nr.16/2020 për pranimin dhe karrierën on the shërbimin civil Republikës Kosovës

Kritetet:

Kandidatët për anëtarë komisionit duhet t'i plotësojnë kriteret si on the vijim

 • kenë diplomë universitare paktën 240 kredi, për edukimin e marr jashtë vendit duhet bëhet nostrifikimi i diplomës.
 • kenë përvojë pune paktën katër (4) vite on the pozita nivelit drejtues
 • mos kenë qenë anëtarë organeve drejtuese ndonjë partie politike paktën pese (5) vitet e fundit
 • kenë integritet moral dhe profesional;
 • mos kenë qenë dënuar penalisht për kryerjen e një vepre penale
 • mos jenë punësuar on the shërbimin civilë,
 • të mos jenë larguar nga shërbimi civil si rrjedhojë e masave disiplinore dhe mos kenë masa disiplinore on the fuqi

Dokumentet:

Kandidatët për anëtarë duhet t'i dorëzojnë dokumentet si poshtë

 • Biografinë (CV-on the)
 • Deklaratën nën betim për saktësinë e dhënave dhe plotësimin e kriterit fundit;
 • Certifikatën (dëshminë) dëshmon se nuk është i dënuar dhe nuk është nën hetime
 • Dëshminë e kualifikimit profesional (diplomën e fakultetit) dhe përvojës punës;
 • Kopjen e pasaportës ose letërnjoftimit

Kandidatët e interesuar mund aplikojnë përmes postës elektronike (emalit) dhe dokumentet e kërkuara t'i dërgojnë on the emal adresën: Ymret.Reshiti@rks-gov.net ose on the kopje fizike mund t'dorëzojnë dokumentet on the pliko mbyllur pranë Zyrës Pranimit administratës komunës Rahovecit

Kandidatët cilët aplikojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues

Për gjithë interesuarit ofrohen mundësi barabarta dhe inkurajojmë personat e gjinive ndryshme dhe pjesëtarët e gjitha komuniteteve i plotësojnë kriteret e shpalljes aplikojnë

Kandidatët do kenë mandat dy vjeçar dhe për punën e tyre do kompensohen on the shumën 250 Euro, për secilën procedurë konkurrimit

Shpallja mbetet e hapur nga data 01.12.2021 deri 15.12.2021 on the ora 16:00

Për informata shtesë ose sqarime mund kontaktoni on the nr. tel: 044/203-914 ose emal adresën: Ymret.Reshiti@rks-gov.net 

Full announcement

 

Related Listings

17/01/2022
14/01/2022