Drejtor/e në SHML (2)

50x50 komuna peje
Municipality of Peja
Published
15/09/2021
Location
Peja
Listing Type
Jobs  

Description

RN00007509
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 17/08/2021
Afati për aplikim: 16/09/2021 - 27/09/2021

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, Kapitullit V nenit 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 151/2020, për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes të drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të institucioneve edukativo – arsimore dhe aftësuese, Drejtoria Komunale e Arsimit në Pejë, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Titulli i vendit të punës; Drejtor në Shkollën e Mesme të Lartë (ShML)

 • SHML – Mjekësisë - Pejë
 • ShM e Muzikës “Halit Kasapolli “ -Pejë

Institucioni: Municipality of Peja
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
Lloji i pozitës: Jo karrierës
Numri i pozitave: Dy (2 ) pozita
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Arsimit
Grada/Koeficienti: - 8.4
Orët e punës: 40 orë
Kohëzgjatja e emërimit: 4 (katër) vite

Qëllimi i vendit të punës:

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo-arsimor.

Detyrat Kryesore:

 • Zbatimi i ligjshmërisë në fushën e arsimit;
 • Zhvillimin e një plani afatgjatë për aktivitetin e drejtorisë;
 • Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore,
 • Aftësimin e personelit në Institucion,
 • Planifikimin dhe shfrytëzimin racional të buxhetit,
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë të arsimit,
 • Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informimit për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të ndërlikuara të praktikës,
 • Caktimin e masave disiplinore ndaj nxënësve,
 • Planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin e të gjitha aktiviteteve në institucion,
 • Çështjet e tjera që rregullohen përmes këtij ligji dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për

Kushtet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës,
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit,
 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsimi (kualifikimin prej 330 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar),
 • Master arsimor (kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 4 vite shkollim universitar),
 • Katërvjeçar (kualifikim prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)
 • Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar),
 • Të ketë licencës të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënësve,
 • Të ketë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsimi të aprovuar nga MASHT, sipas rekomandimit KSHL,
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukative – arsimore sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës,
 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëm të lartë,
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët në nivele tjera,
 • Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për
 • Për shkollat profesionale të AAP dhe Qendrat e Kompetencës, kandidati/ja, duhet të jetë me përgatitje profesionale të profileve përkatëse të institucionit ku konkurron.

Dokumentet e nevojshme që kërkohen:

 • Certifikata e lindjes,
 • Diploma e fakultetit – misterit të kryer për nivelin përkatës,
 • Dëshmi mbi përvojën e punës,
 • Portofolin profesional ,
 • Letër referencë nga një institucion publik kredibile ( si Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, DKA, Këshilli Drejtues i Shkollës, punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit të lartë),
 • Letrat e referencës duhet të ketë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake,
 • Planin zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues për të cilin ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12, Arial) sipas udhëzimeve të MASHT-it,
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësor i licencuar më të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore,
 • Dëshmi që nuk është nën hetime,
 • Kopja e letërnjoftimit.

Hapja e procedurës se konkurrimit shpallet nga NJBNJ, në web faqen e Konkurrimeve në SIMBNJ, të paktën 30 ( tridhjetë) ditë para datës së planifikuar për paraqitjen e aplikimeve nga kandidatet e interesuar.

Afati për pranimin e aplikacioneve është 8 ( tetë ) ditë kalendarik mbas përfundimit të njoftimit në web faqen SIMBNJ. 

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i marrin aplikacionet dhe të plotësuara të dorëzohen pranë Qendrës për Shërbim me Qytetar në Komunën e Pejës.

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët që kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këto pozita, duhen që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me Udhëzimin Administrativ, Nr. 12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kushte të konkursit.

Prano njoftimet me email

Related Listings

02/12/2021
02/12/2021
26/11/2021