Drejtor/e në SHFMU, ZvDrejtor/e në SHM (2)

komuna e vitise 150x150 1 e1605092567316
Komuna Viti
Published
04/11/2021
Location
Vitia
Listing Type
Jobs  

Description

RN00007700
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 05/10/2021
Afati për aplikim: 04/11/2021 - 18/11/2021

Duke u bazuar në nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarë Publik Nr.06JL-114, neni 8 të Ligjit për Punë Nr.03L-212, Ligji: për Arsimin Parauniversitar Nr.04)L-032 dhe Udhëzimit Administrativ Nr.15 120, Drejtoria për Arsim e Komunës së Vitisë, më datën 04.10.2021, shpallë:

KONKURS PUBLIK
për plotësimin e vendeve të lira të punës

Titulli i vendeve të punës:

 • Një drejtor në SHFMU “Mirali Sejdiu”, në Goshicë
 • Një zy. drejtor lëvizës për dy (2) shkollat e mesme: Shml. Gjimnazi, Kuvendi i Lezhës” 'në Viti dhe Shml, Kongresi i Manastirit” 'në Pozhoran.

Institucioni: Komuna e Vitisë
Departamenti: Drejtoria për Arsim
Lloji i Pozitës: Jo i karrierës
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtoria për Arsim
Koeficienti: Për drejtor të shkollave fillore, A-7.8
Koeficienti: Për zv.drejtor të shkollave të mesme, A-7.8
Orët e punës: 40 orë
Kohëzgjatja e emërimit: 4 vite

Kualifikimi: UA 15172020, për detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të institucionit publik edukativo-arsimor dhe aftësues parauniversitar në Republikën e Kosovës, procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit, përfundimit të kontratës, emërtimit të përkohshëm.

Qëllimi i vendit të punës:

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo-arsimor.

Detyrat Kryesore:

 • Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore të punës
 • respektimin e kodeve të këtij sistemi, procedurave të sigurimit dhe afateve të përcaktuara për përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë vitit shkollorë
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin, disiplinën në institucionin edukativo-arsimor dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë të arsimit
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës së akterëve dhe bashkëpunëtorëve profesional të institucionit edukativo-arsimor, si dhe mekanizmat tjerë të institucioni arsimor, që kanë rol në vlerësimin e përformancës së institucionit dhe menaxhimin e cilësi së punës së institucionit
 • Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të Institucionit Edukativo-Arsimor (KDSH-së).
 • Këshillin e Arsimtarëv , Këshillin e Nxënëseve dhe komunitetin e institucionit edukativo-arsimor, duke përfshirë edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve, sipas legjislacionit në fuqi
 • Ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet Nga komuna apo Ministria për Arsim
 • Çështjet e tjera, që rregullohen përmes Ligjit për Arsim Parauniversitar, akteve nënligjore të miratuara nga MASHT-i dhe obligimet që dalin Nga rregullorja e komunës për arsim.

Kushtet që duhet t'i plotësojnë kandidatët që konkurrojnë në këtë konkurs:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës
 • Të kenë të kryer së paku arsimin universitar të nivelit themelor (Së paku kualifikimin prej 240 ECTS 4 vite të shkollimit universitar), nga profilet e pranueshme për pozitën e mësimdhënësit, Udhëzimit për licencimin e mësimdhënësve dhe normativit mbi punësimin e kuadrit mësimor dhe rregullativës tjetër ligjore.
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit dhe ata që janë në procedurë të licencimit:
 • Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim
 • Të kenë më së paku 3 vite përvojë pune në arsim ose në institucione të arsimit.

Kandidatët duhet të kenë dhe dorëzojnë këto dokumente:

 • Çertifikatën e lindjes:
 • Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës:
 • Dëshminë për përvojën e punës:
 • Portofolin profesional (shih shtojcën G):
 • Letërreferencë nga një institucion publik - kredibil (Ministria për Arsim, Shkencë dhe
  Teknologji, DKA, këshilli drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të
 • Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake.
 • Planin zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues, për të cilin ka konkurs (së paku 10 fe qe tekst, me hapësirë 1.5, fondi i shkronjave me 12, arial), sipas udhëzimit të MASHT-it
 • Çertifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësor publik, me të cilën dëshmohet gjendja e tij 7 saj shëndetësore
 • Dëshminë se nuk është nën hetime
 • Kopjen e letërnjoftimit.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë shtetit të Republikës së Kosovës
si dhe nëpër kolegje private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këtë pozitë,
duhen, që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria për
Arsim, Shkencë dhe Teknologji, në pajtim me Udhëzimin Administrativ Nr.872010, të datës
22.06.2010. Në të kundërtën, komisioni gi të selektimit të aplikacioneve do të refuzoj çdo
eplikacion të kandidatëve të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet e konkursit.

Sipas Ligjit për Zyrtar Publik, njoftimi fillon nga 04.10.2021 deri më 04.11.2021, ndërsa aplikimi mbetet i hapur 15 ditë nga data 05.11.2021

Kandidatët e interesuar aplikacionet i marrin dhe i dorëzojitë në Drejtorinë për Arsim të Komunës së Vitisë.

- Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtohen

Prano njoftimet me email

Related Listings

02/12/2021
02/12/2021
01/12/2021