Drejtor/e i/e QKU Stomatologjike

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
SHSKUK
Published
03/11/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

bazë nenit 67 dhe 68 Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, on the mbështetje nenit 13 paragrafi 5 dhe 18 Statutit dhe Njoftimit lëshuar nga Bordi Drejtues me nr. prot.2405 i datës 18.10.2021, Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar e Kosovës shpallë

KONKURS 

 • InstitucioniShërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
  Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës 
 • Title i vendit punës: Drejtor i Qendres Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës 
 • RaportonDrejtorit Përgjithshëm SHSKUK-së 
 • Kohëzgjatja e kontratës: tre (3) vjet
 • Periudha provuese: (3) muaj
 • Koeficienti i pagës: 12.0
 • Orari i punësi plotë (40 ore ne javë
 • Nr. i ReferencësSHSKUK-02/2021-10/1 

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 

 • Udhëheq me punët operative dhe administrative te Qendres Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës
 • Koordinon aktivitetet e gjithëmbarshme shëndetësore, financiare dhe administrative QKSUK-si njësi përbërëse organizative e SHSKUK-
 • Monitoron përformancën profesionale dha afarizmin financiar të QKSUK-
 • Mbikëqyr zbatimin e përzgjedhjes shefave dhe stafit other page menaxhues on the QKSUK on the pajtim me legjislacionin përkatës on the fuqi,
 • Siguron transparencën ligjore punës dhe veprimtarisë on the njësi
 • Merr pjesë on the takimet me Drejtorin e Përgjithshëm SHSKUK-
 • Ushtron veprimtarinë e tij on the bazë Ligjit për Shëndetësi, ligjeve tjera on the fuqi, akteve brendshme SHSKUK-
 • Bën vlerësimin e përformancës individuale stafit menaxherial njësisë
 • Siguron udhëheqje efektive dhe efikase spitalit, zbaton politikat e Ministrisë Shëndetësisë
 • Ofron alternativa, udhëzime dhe orientime strategjike zhvillimit nivelit dytësor SHSKUK-
 • Siguron funksionimin e strukturës efikase menaxhuese brenda institucionit dhe on the mënyrë qartë identifikon nivelet e përgjegjësisë dhe obligimet brenda institucionit 
 • Siguron zhvillimin e gjitha procedurave dhe politikave domosdoshme administrative për menaxhimin efikas dhe efektiv on the institucion
 • Siguron sistemin e rishikimit brendshëm efektiv duke përfshirë ankesat dhe çështjet legale bazuara on the procedura ligjore, si dhe mundëson raportimin zyrtar rezultateve
 • Siguron implementimin dhe mbikëqyrjen e veprimeve përmirësuese nga raportet e pranuara nga mbikëqyrja e jashtme dhe e brendshme
 • Është nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë drejtorit dhe stafit nën menaxhimin e tij, implementimi i dokumenteve strategjike të miratuara nga Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Shëndetësisë dhe Bordi Drejtues i SHSKUK-, si dhe raportimi lidhur me implementimin e tyre
 • Siguron procesin e revizionit efektiv on the institucion dhe revizione periodike on the mënyrë vazhdueshme, ndan rezultatet, zbaton dhe mbikëqyr veprimet përmirësuese
 • Siguron përgatitjen e planit vjetor biznesit, diskutimin e tij dhe harmonizimin me Drejtorin e Përgjithshëm dhe përmes tij me Bordin Drejtues SHKUK-
 • Siguron zhvillimin, zbatimin dhe monitorimin e planit biznesit institucionit
 • Siguron se institucioni ka përgatitë strategjinë e shërbimit pasqyron direktivat e strategjisë përgjithshme shëndetësore SHSKUK-
 • Siguron zhvillimin e imazhit pozitiv brendshëm dhe jashtëm institucionit, ndërton raporte mira me publikun dhe mediet
 • Siguron transparencë funksionimit institucionit, përgatit, publikon dhe ndan me palët e interesuara raportet vjetore të punës institucionit në përputhje me kornizën ligjore on the fuqi
 • Krijon kushte optimale për punë për stafin e institucionit dhe zhvillon programe konkrete për zhvillimin dhe avancimin profesional tyre.
 • Përgatitë për Drejtorin e Përgjithshëm SHSKUK-raporte periodike të rregullta pune dhe sipas kërkesës
 • Përgatitë për Drejtorin e Përgjithshëm SHSKUK-raporte vjetore me deklaratën përcjellëse financiare 

Kriteret dhe Shkollimi i kërkuar

 • ketë arsim lartë universitar, thirrje akademik ose kenë titullin e doktorit shkencave, magjistër i mjekësisë apo specialist/e on the njërën nga degët e mjekësisë
 • ketë titullin e doktorit shkencave, magjistër i shkencave juridike, Jurist i diplomuar
 • ketë titullin e doktorit shkencave, magjistër i shkencave ekonomike, Ekonomist diplomuar
 • Përparësi me rastin e përzgjedhjes do kenë kandidatët me kualifikimet veçanta on the lëmin e menaxhmentit shëndetësor

Aftësitë dhe përvoja: 

 • paku pesë (5) vite përvojë pune on the sistemin shëndetësor, prej tyre tre (3) vite on the pozita udhëheqëse
 • Shkathtësi on the përcaktimin dhe arritjen e objektivave strategjike 
 • Njohja e mirë e sistemit shëndetësor dhe organizimit punës on the institucionet kujdesit shëndetësor
 • Njohuri e legjislacionit on the përgjithësi dhe atij on the fushën e shëndetësisë ne veçanti
 • Njohuri on the fushën e menaxhimit financave publike
 • Aftësi mira komunikuese on the folur dhe on the shkruar 
 • Aftësi për punë ekipore
 • Njohja e punës me kompjuter (Word, Exel etj
 • Njohja e gjuhëve është përparësi 

Dokumentet që kërkohen:

 • Diplomat e shkollimit kërkuar (kopje)
 • Dëshmi për përvojën e punës (origjinal ose te noterizuar)
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me  dashje (vertetimin nga gjykata competence-origjinalin
 • mos ketë on the fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të  pushuar sipas këtij ligji
 • Letërnjoftim - kopje 

Kushtet e pjesëmarrjes on the rekrutim: drejtë aplikimi kaon the gjithë shtetasit e Republikës Kosovës moshës madhore cilët kanë zotësi plotë për vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe plotësojnë kriteret e kërkuara me konkurs si dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar sipas këtij konkursi

Data e mbylljes konkursit: 15 ditë nga data e publikimit në webfaqen e SHSKUK-se dhe on the tabelen e shpalljeve on the SHSKUK

Paraqitja e kërkesave: Applications merren dhe dorëzohen on the Sektorin e Burimeve Njerëzore on the SHSKUK. aplikacion duhet cekët qartë titulli i vendit punës dhe numri i referencës. gjitha dokumentet dhe dëshmitë profesionale t'i bashkëngjiten aplikacionit

Applications e dërguara pas datës mbylljes konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen. Kandidatët cilët aplikojnë ofrojnë dëshmitë sipas konkursit shpallur, për ndryshe kandidatët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do thirren për intervistim

Prano njoftimet me email

Related Listings

26/11/2021