Drejtor/e (3)

komuna obiliq 1 e1558652436109
Municipality of Obiliq
Published
29/06/2021
Location
Obiliq
Listing Type
Jobs  

Description

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës nr.037L -212, neni $ paragrafi d i Ligjit
për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr.037L-068, neni 35 të Ligjit për Arsimin
Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04L-032, Udhëzimin Administrativ të MASH-it nr.15172020, dhe kërkesën me nr. —X-352, të dates 08.06.2021, Drejtoria e Arsimit me datë
28.06.2021 shpallë këtë :

KONKURS
(Për plotësimin e vendeve të punës)

IP "RRrita jonë” në Obiliq
Pozita :Drejtor/eshë

SHFMU ”Migjeni “ në Siboc
Pozita :Drejtor/eshë

SHFMU ”Abdurrahmon Gërguri “ në Dardhishtë
Pozita :Drejtor/eshë

SHFMUV ”Fazli Grajqevci “ në Hade
Pozita :Drejtor/eshë

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit ose drejtoreshës:

Drejtori ,drejtoresha e IEAAP, ka përgjegjësi ekzekutive në menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit, duke përfshirë:

1. Përgatitjen e planit vjetor ,planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore të punës:

2. Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit për menaxhimin e informative në arsim dhe respektimin e kodeve të këtij sistemi, procedurave të sigurimit dhe afateve të përcaktuara
për përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë vitit shkollor:

3. Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin, disciplinen në institucionin edukativo —arsimor dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë të arsimit:

4. Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës:

5. Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës së aktiveve dhe bashkëpunëtorëve professional të institucionit edukativo —arsimor, si dhe mekanizmave tjerë të institucionit arsimor që kanë rol në vlerësimin e performances së institucionit dhe menaxhimin e cilësisë së punës së institucionit”:

6. Bashkëpunon me Këshillin drejtues të institucionit edukativo —arsimor (KDSH), Këshillin e prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo-arsimor:

7. Raporton së paku dy herë në vit para KDSH:

8. Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijët, nxënësit në institucionin edukativo-
arsimor,duke përfshirë edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj
nxënësve, sipas legjislacionit në fuqi:

9. Ruajtja e dokumenteve dhe e të dhënave siç parashihet nga komuna apo Ministria e
Arsimit dhe Shkencës (MASH):

10. Çështjet e tjera që rregullohen perms ligjit për arsimin parauniversitar, akteve nën ligjore
të miratuara nga MASH dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për arsim.

Kandidatët konkurrues duhet të posedojnë këto dokumente:

I. Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës të kualifikimit:

2. Certifikatën për kryrjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje ,administrim ose
menaxhim në arsim,të bazuar në standardet e praktikës profesionale për drejtor të shkollave në Kosovë:

3. Kandidati ose kandidatja që ka përfunduar programin universitar Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim në mungesë të çertifikatës së trajnimit për udhëheqje arsimore, ofron dëshminë e diplomës Master në këtë fushë të studimeve:

4.Kopjen e dokumentit të identitetit (1D):

5. Certifikatën shëndetsore të lëshuar në gjashtë muajt e fundit nga një Institucion i licencuar
shëndëtsor me të cilën dëshmohet gjendja e tijJe saj shëndetësore:

6. Dëshminë se nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë ile dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët:

7. Dëshminë për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor:

8. Deklaratën nën betim që vërteton se në tri vitet e fundit kandidatifkandidatja nuk ka qenë në asnjë funksion udhëheqës në strukturat e partive politike:

9. Portfolion profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën e formularit H , të UA 15172020 nga MASH:

10. Dokumentacioni për konkurrim dorëzohet në një kopje fizike në zyrën pritëse sipas afatit të konkursit të publikuar:

11. Kandidati ose kandidatja në një konkurs public ka të drejtë të konkurrojë në një e më shumë
shkolla. Në raste të tilla përgatitdokumentacion të ndarë për secilën shkollë ku konkurron:

12. Dokumentet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa dokumentet e mangëta refuzohen.

SQARIM: Për të gjitha vendet e punës fletëkërkesat merren në Zyrën e Pranimit të KK-së,apo
në faqen zyrtare të komunës dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të njejtën zyrë.

Kandidatët do të ftohen në inervistë permes telefonit.

Afati i konkursit është 15 ditë nga e pablikimit në faqen zyrtare të Komunës së Obiliqit .
Vegza online: https://kk.rks-gov.net/obiliq/category/konkursey-njoftimet/

Related Listings

16/10/2021
Drejtor/e në SHMLP   Rahovec
13/10/2021
12/10/2021
11/10/2021