Doktor/e i/e Mjekësisë (9)

drenas logo e1558609641693
Municipality of Drenas
Published
26/07/2021
Location
Drenas
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06JL-114, nenit 8 të Ligjit Nr.032212 i Punës , si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.0772017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Drenasit shpall:

KONKURS
PLOTËSUES PËR VENDET E LIRA TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: 9 (nëntë) Doktor Mjekësisë
Në Kujdesin Parësor Shëndetësor ( QKMF, QMF dhe AMF)
Institucioni: Komuna e Drenasit/Gllogocit
DepartamentijDrejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - QKMF “Dr.Hafir Shala”
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri i Pozitave: 9 (nëntë)
Titulli i mbikëqyrësit: Shefit të Njësisë, Drejtorit të - QKMF-së
Grada/Koeficienti: Doktor Familjar
Titulli: H-27 , Grada :H-565
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pa caktuar

Detyrat dhe Përgjegjësit për Doktor i Mjekësisë

Qëllimi i përkshkrimit të pozitës është përcaktimi i kompetencave të Mjekut të përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve shëndetësore gjithëpërfshirëse dhe efikase, të bazuara në dëshmi përmes bashkëpunimit dhe monitorimit të ngushtë nga ana e Mjekut Familjar. Mjek i përgjithshëm ka për detyrë të promovojë dhe përparojë shëndetin e individit , pacientit dhe familjes, duke pasur parasysh aspektin demografik dhe ambiental. Ofron kujdes gjithëpërfshirës dhe përkrahje psikosociale-fizke, për të gjithë pa dallim kulturë,
besim, race , ngjyrë, gjini a moshë, statusi social, apo vlera të përceptuar ekonomike.

 • Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësn e bazuar në deshmi
 • Ofron shërbime gjithëpërfshirëse për individinfpacientin dhe familjen në të gjitha episode e jetës nen mbikqyrje të Mjekut Familjar
 • Harton dhe zhviollon planin e trajtimit të sëmundjes dhe trajton pacientin si figurë qendrore nën mbikqyrje të Mjekut Familjar
 • Përcakton diagnoz diferenciale dhe diagnozën e punës në përputhje me simptomatologjisë
 • Përcjellja sistematike e rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve dhe adoloshentëve
 • Kujdesi për përsonat e moshuar dhe në nevojë
 • Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon rastet me kohë dhe në mënyrë adekuate
 • Interpreton rezultatet e testeve të shpejta laboratorike
 • Komunikon ose konsultohet me specialist të mjeksisë familjare sipas nevojës
 • Referon pacientin te specialist i mjeksisë familjare dhe për kujdes spitalor
 • Kujdesi i vazhdueshëm për pacientet me sëmundje kronike jo ngjitëse
 • Kontrolli i sëmundjeve ngjitëse (hulumtimet epidemiologjike)
 • Promovimi shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve si dhe shërbimet në komunitete( grupet vulnerabile , vendet rurale, shkolla, komunitete)
 • Zbatimi i programit të vaksinimit
 • Edukimi shëndetesor etj
 • Inkurajohet nga puna ekipore mjeku familjare, infermieret familjare, infermieret ne komunitet
 • Vlerëson efektin e kujdesit te ofruar nga ekipi i mjekësisë familjare, identifikon poblemet dhe kerkon nga anëtarët e ekipit zgjidhjen e tyre
 • Përcaktohet nga mjeku familjare si pjesë e ekipit të mjekësisë familjare në përputhje me nevojat e pacientit, aftësitë dhe kualifikimet, për të përmbushur nevojat e institucionit
 • Merr pjesë në trajnime, vlerëson të kompetencave, orientom dhe edukim
 • Komunikon qartë , sakt dhe krijon klimë të mirë për punë që rritë knaqëshmëritë në punë
 • Kryen punë administrative, vepron në mënyrë profesionale, duke respektuar rregulloret për KPSH dhe vepron në përputhje me të gjitha rregulloret, procedurat dhe politikat e MSH në fuqi
 • Përcakton diagnozën përfundimtare dhe përshkruan terapinë
 • Nënshtrohet programit nacional të zhvillimit të vazhdueshem professional
 • Përkujdeset për konfidencialitetin e individit
 • Përcjellja e sëmundëshmërisë nën mbikqyrje të mjekut familjar
 • Identifikimi i grupeve të veqanta të rrezikut,
 • Merr pjesë në grupet e rishqyrtimit kolegjial dhe sjell vendime të përbashkëta për menaxhimin e sëmundjeve
 • Ndihmon mjekun familjar në zhvillimin e auditeve mjekësore në institucionin përkatës
 • Merr pjesë në takime, konferenca dhe tregon interesim në zhvillimin e strategjive për përmirësimin e intervenimeve klinike dhe nivelit të lartë të kujdesit ndaj pacientit
 • Demonstron shkathtësi optimale klinike profesionale
 • Tregon aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP
 • Tregon përkushtim për ngritjen profesionale dhe përmirësim të kompetencave
 • Shkrimi duhet të jetë i qartë dhe i lexueshëm.

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 • Të jetë banorë I Republikës së Kosovës
 • Të ketë të kryer Fakultetin e Mjekësisë
 • Të jetë i(e regjistruar dhe licencuar në OMK
 • Të ketë ndjenjë përgjegjësie, ife përkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve të këtë
  shkathtësi pune të pavarur dhe në ekip, si dhe shkathtësi të mira komunikimi
 • Të ketë njohuri të gjuhëve të huaja dhe të punës me kompjuter
 • Të ketë gatishmëri të punojë me të gjitha grupet, pa dallim moshe, gjinie, kulturë, etnike, religjioni apo race
 • Të ketë aktivitete dhe trajnime të realizuara dhe të dëshmuara në IVM.

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar:
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar:
 • Diplomat e kualifikimit e noterizuar ,
 • Licenca e punës orgjinale (e noterizuar):
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nosrifikuara diplomat
  Nga MASHT:
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime (orgjinal)
 • Kandidatët të cilët përzgjidhen nga komisioni intervistues obligohen që brenda afatit para nënshkrimit të Kontratës të sjellë në Shërbimin e Administratës së QKMF-së çertifikatën shëndetësore, në të kundërtën kontrata do të nënshkruhet me kandidatin e radhës për të cilin vlen gjithashtu e njëjta rregull.

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me
rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të
dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Data e njoftimit në vvebfaqen unike të procedurave të konkurimit https://konkursi.rks-gov.net është prej dt. 24.06.2021 deri me dt.23.07.2021, ndërsa data e aplikimit është nga dt.26.07.2021 deri me 03.08.2021. Përveç vvebfaqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në vveb-faqe zyrtare të Komunës.

Komuna e Drenasit, Gllogocit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Aplikacionet pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e ngushtë do të kontaktohen.

Fletëaplikacionet merren në ndërtesën e QKMF-së - Zyra Juridike, kati 2.

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në QKMF, - Zyra Juridike, kati 2.

Related Listings