Asistent/e në sektorin e faturimit (PAK)

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Published
14/12/2021
Location
Peja
Category
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr.03L-212, të nenit 12 paragrafi 1 dhe 2 i ligjit për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara Nr.037L-019 dhe nenit 11 të Statutit , lidhur me obligimet ligjore për punësimin e personave me aftësi të kufizuara KRU “ Hidrodrini “ Sh. A. Pejë , Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë publikon këtë :

KONKURS

Pozita: Asistent/e (me aftësi të kufizuara) në sektorin e faturimit
I përgjigjet: Udhëheqesit të Departamentit për Konsumatorë
Ekzekutues: 1 (Një) NJO Pejë
Kohëzgjatja e Kontratës: Kontrata lidhet për kohë të caktuar (6 mujore), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i të punësuarit.

Detyrat dhe përgjëgjesitë:

  • Te kontrolloj listingat e inkasanteve
  • Te verifikohen konsumatorët të cilët nuk faturohen
  • Te përgaditin dhe kontrollojnë gjendjet e konsumatorëve para se te shtypen faturat
  • Kryen edhe punë tjera sipas nevojës

Kërkesat/Kualifikimet Profesionale:

  • Diplomën e Shkollës së Mesme
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Çertifikatën që kandidati nuk është nën hetime
  • Vendimin e Komisionit Mediko Social për shkallën e aftësisë së kufizuar
  • Vërtetimin mbi anëtarësimin në Shoqatë për persona me aftësi të kufizuara
  • Do të vlerësohet përvoja profesionale:

Aplikacionet mund të merrenë në zyrën Burimeve Njerëzore te KRU “Hidrodrini'Sh. A. Rr'' Lekë Dukagjini” Nr.156 Pejë dhe Heb — faqen $ Hidrodrini” Sh. A. hidrodrini.com

Aplikacionit i bashkangjiten kopje të dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen në KRU “ Hidrodrini” Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore në pliko të mbyllur në adresën: Rr.“ Lekë Dukagjini“ nr.156 — Pejë. (Shpallja do të jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, në shtypin ditore dhe Ieb — faqen hidrodrini.com

Kandidatët që ftohen në intervistë janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues.

Kandidatët që hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim në afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore.

Aplikacionet e derguara pas afatit të cekur më lartë nuk do të pranohen. Dokumentat jo të kompletuara do të refuzohen, KRU Hidrodrini” Sh. A. ofron mundesi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.

Related Listings

Mësimdhënës/e (13)   Skenderaj
14/01/2022
12/01/2022