Arkëtar/e

lipjan
QKMF Lipjan
Published
06/07/2021
Location
Lipjan
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Bazuar në nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarë Publik nr. OGJL-114, neni $ të Ligjit të Punës nr. O3IL-121, Udhëzimit Administrativ Nr.0772017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, neni 49 pika 49.2 të Statutit të Komunës së Lipjanit. Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

Një (1) Arkëtar/e në QKMF Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Bën pranimin e të hyrave financiare në arkë nga participimi cdo ditë.
 • Kryen regjistrimin e të hyrave financiare ditore përmes ditarit të arkës.
 • Bën pagesat e faturave te shpenzimeve në bazë të urdhëresës së udhëheqësit
 • Përgadit raportin ditor dhe javor nga të hyrat financiare të dala nga participimi.
 • Bën depozitimin e të hyrave financiare në bankë edo ditë.
 • Mbanë evidencën, shpërndan dhe kontrollon bllokat e participimit dhe përcjell numrin serik të bllokave të participimit dhe për vonesën eventuale njofton Drejtorinë e QKMF-së që është bërë vonesa e dorëzimit eventual të bllokave.
 • Kryen edhe punë të tjera me kërkesën e menaxherit dhe Drejtorit të QKMF-së.
 • Për punën e tij/saj i përgjigjet stafit menaxhues të QKMF-së dhe DSHPS-së

Kushtet dhe kriteret:

 • Diploma Universitare - Fakulteti Ekonomik,
 • Certifikata që nuk është nën hetime nga Gjykata Themelore në Prishtinë Dega në Lipjan
 • Vërtetimi nga Policia që nuk është nën hetime
 • Letërnjoftimi kopje.

Aftësitë:

 • Të ketë aftësi komunikimi
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Li si dhe etikën
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe në kryerjen e detyrave të përshkruara më lartë
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale,

Paga mujore:

Koeficienti: 5.4
Kohëzgjatja e kontratës me kohë të pacaktuar
Puna Provuese gjashtë muaj (6)

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim nga data 08.07.2021 deri me
22.07.2021 që konsiderohet si dita e fundit e konkurrimit.

Paraqitja e Aplikacioneve:

Aplikacionet mund të merren në mënyrë fizike në zyrën për shërbime me qytetarët në Komunën e Lipjanit sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtën sportel bashkë me dokumentet e kërkuar në konkurs.

Remarks:

Dokumentet e dorëzuara duhen të jenë kopje të noterizuara (Diploma) dhe ato nuk kthehen, ndërsa aplikacionet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen,të gjitha njoftimet dhe rezultatet shpallen në vveb faqen e Komunës https://kk.rks-gov.net/lipjan/ dhe në tabelën e
shpalljeve të Komunës.

Related Listings

21/09/2021