Zyrtar i Lartë për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administrator Falimentues