Zyrtar/e për Biznes Ndërkombëtar

64x64 ipko
IPKO
Published
21/01/2021
Location
Pristina
Listing Type
Jobs  

Description

Zyrtari për Biznes Ndërkombëtar – do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Zhvillon rrjetin e kanaleve ndërkombëtare të dedikuara për rritjen e depërtimit në treg dhe për zgjerimin e shërbimeve nëpërmjet zhvillimit dhe plotësimit të portfolios së partnerëve të IPKO-s.
 • Përgatit plane veprimi për biznes ndërkombëtar dhe roming.
 • Harton strategjitë për qasjen ndaj top operatorëve për ofrimin e zbritjeve për ofertat promocionale të IPKO-s dhe kontakton me partnerë potencial për të lidhur marrëveshje me IPKO-n.
 • Harton analizën e opsioneve të disponueshme për platformën VAS e cila do të përdoret në produktet tona ekzistuese.
 • Informon menaxhmentin e lartë në lidhje me zhvillimet dhe problemet në aspektin e Biznesit Ndërkombëtar, si dhe me raporte të tjera si p.sh. trafiku hyrës.
 • Mbanë komunikimin me të gjitha palët relevante si p.sh.: Telekom Slovenije, autoritetet rregullatore të telekomunikimit, ofruesit ndërkombëtar medial, DigitAlb-in e të ngjashëm.
 • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të caktuara nga menaxheri ne kuadër te fushës se përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Njohuri të shkëlqyeshme për: tregun dhe trendet e tregut, grupet e synuara dhe klientët potencial, markën e IPKO-s dhe perceptimin e markës nga tregu, produktet dhe shërbimet e konkurrencës
 • Njohuri të shkëlqyeshme të pakos Microsoft Office
 • Njohuri për produktet dhe industrinë e telekomunikimit
 • Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve dhe për të siguruar saktësinë e raporteve dhe të të dhënave.
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi të fuqishme analitike dhe vendimmarrëse.
 • Njohje e rrjedhshme e gjuhëve shqipe dhe angleze.

Edukimi i kërkuar: Diplomë universitare/Diplomë Master në Administrim Biznesi, Ekonomi ose Juridik.

Përvojë e kërkuar e punës: Së paku 3 vite përvojë në marketing, menaxhim të projekteve.

Kandidati i suksesshëm do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punes: Pristina

Afati i fundit për aplikim është data 31.01.2021.

Apliko online.

Related Listings

Mësimdhënës/e (2)   Skenderaj
28/02/2021
26/02/2021
Edukator/e   Drenas
24/02/2021