Thirrje për aplikime për projekte në Kosovë

64x64 People in Need 150x150 1
People in Need
Published
13/01/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Grants  
Eligibility
Non-Government Organisations

Description

People in Need Launches Call for Projects in Kosovo

People in Need Kosovo publishes the call for applications in search of project proposals tackling COVID-19 effects in 5 municipalities in Kosovo.

The grant scheme is seeking to support local-level, community-based initiatives that help deal with the impact of COVID-19 on local communities, whilst cutting across ethnic divisions. Small grants up to EUR 25,000 eur will be granted for projects implemented in Gjilan/Gnjilane, Leposaviq/Leposavić, Lipjan/Lipljan, Štrpce/Shtërpca, and Peja/Peć.

Conditions of the Call for Application, as well as the necessary documentation in three languages (Serbian, Albanian, English) can be downloaded at https://www.clovekvtisni.cz/en/small-grants-scheme-for-communities-in-kosovo-7314gp and all questions can be directed to alved.grants@peopleinneed.cz.

People in Need is welcoming proposals that address gender inequality at the local level, especially new inequalities arising from COVID-19, that alleviate COVID-19-related hardship or challenges for certain groups affected by the pandemic, and/or work with local authorities to meet needs that they have not been able to address on account of the COVID-19 pandemic. Projects should foster grass-roots activism, civic leadership or community work.

Organizations and initiatives run by or representing women are particularly encouraged to apply.

The grant scheme is a part of the project Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) funded by the UK Government’s Conflict, Stability and Security Fund (CSSF). The project is implemented in Serbia and Kosovo by Peaceful Change initiative and People in Need, in close partnership with Civic Initiatives, Peer Educators Network PEN, and CSO Aktiv.

People in Need (PIN) is a Czech non-profi­t, non-governmental organization that offers humanitarian and development aid in more than 30 countries around the world. In the Western Balkans, PIN is known for providing urgent relief and aid to refugees and migrants. PIN has offices in Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Kosovo (covering North Macedonia) and supports projects on good governance, deinstitutionalization and inclusion of persons with disabilities, and inclusive education.

---

People in Need lanson thirrjen për projekte në Kosovë

People in Need në Kosovë publikon thirrjen për aplikime në kërkim të propozim projekteve që trajtojnë efektet e COVID-19 në 5 komuna në Kosovë.

Skema e grantit kërkon të mbështesë iniciativa të nivelit lokal, të bazuar në komunitet, të cilat ndihmojnë në trajtimin e ndikimit të COVID-19 në komunitetet lokale, që tejkalojnë ndarjet etnike. Grante të vogla deri në 25,000 EURO do të jepen për projektet e implementuara në Gjilan, Leposaviq, Lipjan, Shtërpcë dhe Pejë.

Kushtet e thirrjes për aplikim, si dhe dokumentacioni i nevojshëm në tre gjuhë (serbisht, shqip, anglisht) mund të shkarkohen në https://www.clovekvtisni.cz/en/small-grants-scheme-for-communities-in-kosovo-7314gp dhe të gjitha pyetjet mund të drejtohen në alved.grants@peopleinneed.cz.

People in Need mirëpret propozimet që trajtojnë pabarazinë gjinore në nivelin lokal, veçanërisht pabarazitë e reja që vijnë nga COVID-19, që lehtësojnë vështirësitë ose sfidat e lidhura me COVID-19 për grupe të caktuara të prekura nga pandemia, dhe/ose punojnë me autoritetet lokale për të plotësuar nevojat që ata nuk kanë qenë në gjendje t'i adresojnë për shkak të pandemisë COVID-19. Projektet duhet të nxisin aktivizmin në nivelin bazë, udhëheqjen qytetare ose punën në komunitet.

Në veçanti i nxisim për të aplikuar organizatat dhe iniciativat e drejtuara nga gratë ose që përfaqësojnë gratë.

Skema e grantit është pjesë e projektit Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë (ALVED) i financuar nga Fondi për Siguri, Stabilitet dhe Konflikte i Qeverisë së Mbreterise se Bashkuar (CSSF). Projekti zbatohet në Serbi dhe Kosovë nga Peaceful Change initiative (PCI) dhe People in Need (PiN), në partneritet të ngushtë me Civic Initiatives (CI), Peer Educators Network (PEN), dhe OJQ Aktiv.

People in Need (PIN) është një organizatë jo-fitimprurëse, jo-qeveritare çeke që ofron ndihmë humanitare dhe zhvillimore në më shumë se 30 vende të botës. Në Ballkanin Perëndimor, PIN është i njohur për ofrimin e ndihmave urgjente dhe ndihmave për refugjatët dhe migrantët. PIN ka zyre në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë (prej ku mbulon edhe Maqedoninë e Veriut) dhe mbështet projekte mbi qeverisjen e mirë, deinstitucionalizimin dhe përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara, dhe arsimin gjithëpërfshirës.

---

Čovek u nevolji objavljuje poziv za predloge projekata na Kosovu

Organizacija Čovek u nevolji Kosovo objavljuje poziv za predloge projekata koji se bave posledicama epidemije KOVID-19 u pet opština na Kosovu.

Dodelom bespovratnih sredstava podržaće se inicijative na lokalnom nivou koje pomažu u suočavanju sa posledicama KOVID-19 na lokalne zajednice, bez obzira na etnička razdvajanja. Mali grantovi do 25.000 evra biće odobreni za projekte koji se realizuju u Gnjilanu, Leposaviću, Lipljanu, Štrpcu i Peći.

Tekst sa uslovima poziva, kao i potrebni formulari na tri jezika (srpski, albanski, engleski) mogu se preuzeti na https://www.clovekvtisni.cz/en/small-grants-scheme-for-communities-in-kosovo-7314gp a sva pitanja mogu se uputiti na alved.grants@peopleinneed.cz.

Organizacija Čovek u nevolji očekuje predloge projekata koji se bave rodnom nejednakošću na lokalnom nivou, posebno proizašlim iz krize KOVID-19, zatim projekte koji ublažavaju poteškoće povezane sa KOVID-19 i izazove za određene ranjive (manjinske) grupe, kao i predloge saradnje sa lokalnim vlastima u ovim pitanjima. Projekti bi trebalo da podstiču građanski aktivizam na lokalnom nivou, građansku participaciju ili rad u zajednici.

Posebno se ohrabruju organizacije i inicijative koje vode ili predstavljaju žene da se prijave.

Dodela bespovratnih sredstava deo je projekta ALVED Amplifying Local Voices for Equitable Development, koji finansijski podržava vlada Velike Britanije (Government’s Conflict, Stability and Security Fund CSSF). Projekat sprovode Inicijativa za mirne promene (Peaceful Change initiative PCi) i Čovek u nevolji, u bliskom partnerstvu sa Građanskim inicijativama, Mrežom vršnjačkih edukatora PEN i NVO Aktiv.

Čovek u nevolji - People in Need (PIN) je češka neprofitna, nevladina organizacija koja obezbeđuje humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom sveta. Na Zapadnom Balkanu, PIN je prepoznatljiv po pružanju hitne pomoći izbeglicama i migrantima. PIN ima kancelarije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu (koja pokriva Severnu Makedoniju) i podržava projekte dobrog upravljanja, deinstitucionalizacije i uključivanja osoba sa invaliditetom i inkluzivnog obrazovanja.