Teknik/e i/e dhëmbëve (2)

64x64 gjilan komuna
Municipality of Gjilan
Published
21/01/2021
Location
Gjilan
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, Komuna e Gjilanit shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS 

Titulli i vendit të punës: Teknik/e i/e dhëmbëve

-Teknik/e i/ e dhëmbëve në QKMF, “Dr. Nagip Rexhepi”- Gjilan

 • Institucioni: Municipality of Gjilan
 • Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale-QKMF
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i pozitave: (2) dy
 • Titulli i mbikqyrësit: Kryeinfermierja e shërbimit stomatologjik në QKMF
 • Grada/Koeficienti: 4.8
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veqanta për pranimin e zyrtarëve publik: 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me ligjin për gjuhët
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi ndonjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas

Detyrat dhe përgjegjësitë për infermier/e i/e të përgjithshme

 • Kujdeset për pranimin dhe harxhimin e materialit për rregullimin e protezave mobile
 • Bënë shkrirjen e masës të marrë nga doktori stomatolog
 • Bënë proteza parciale dhe totale sipas preferencës të specialistit përkatës
 • Bënë punimin e lugës individuale, vendosjen e bedemave të kafshimit, radhitjen e dhëmbëve
 • Bënë zierjen dhe përpunimin final të protezës
 • Bënë reperaturën e protezave të dëmtuara sipas referimit të stomatologut përkatës
 • Bënë vendosjen e dhëmbëve që mungojnë në protezën totale dhe parciale
 • Kontribon në mirëmbajtjen e vendit të punës
 • Bënë konsultime me doktorin stomatolog rreth punës finale
 • Merr pjesë në ngritje profesionale në fushën e caktuar (seminare, trajnime dhe konferenca)
 • Bashkëpunon ngushtë me kolege të tjerë teknik
 • Kryen edhe punë të tjera sipas urdhrit të kryeinfermierës, shefit dhe të drejtorit

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve: 

 • Të ketë kryer shkollën e mesme të mjekësisë - Drejtimi Teknik i dhëmbëve
 • Të jetë i regjistruar dhe licensuar në MSH
 • Të ketë shkathtësi pune i/e pa varur në ekip
 • Të ketë njohuri të punës në kompjuter
 • Të ketë gatishmëri të punoj në të gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo race.

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Rezymeja personale ( CV)
 • Dokumenti personal ( Leternjoftimi apo Pasaporta), fotokopje
 • Diploma e kualifikimit
 • Kopjet e Licensës
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuar nga MASHT
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime ( Origjinali )
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga Komisioni

Dokumentat duhet të jenë në Kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen në rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetem ato informata të cilat do të jenë të dëshmuara ( jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi ). 

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë. Aplikacionet dorëzohen nga data 22.01.2021 deri më 05.02.2021, (Ora: 16:00) 

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbimet me Qytetar, në ndërtesën e administratës së përgjithshme së Gjilanit, si dhe mund të shkarkohen nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjilanit, dhe të plotësuara dorëzohen në zyrën e pranimit.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të pranohen. 

-Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Related Listings

01/03/2021
26/02/2021
26/02/2021