Stomatolog/e

rahovec e1601100650626
Komuna e Rahovecit
Published
08/03/2021
Location
Rahovec
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të nenit 62 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 03/L-040, nenit 8 të Ligjit të Punës së Kosovës Nr. 03/L-212 dhe nenit 81.1 të Statutit të Komunës së Rahovecit, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale, shpall këtë;

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës: 

  • Mjek Stomatolog...................... kryes detyre 1 (një)

K U S H T E T për Mjek të Stomatologjisë :

  1. Të ketë të kryer fakultetin e mjekësisë-dega e stomatologjisë
  2. Të jetë i/e pajisur me licencën e punës
  3. Çertifikatë mjekësore
  4. Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
  5. Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
  6. Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

Afati i aplikimit fillon nga data, 08.03.2021 dhe zgjat 15 ditë kalendarike, dhe atë deri më datë, 22.03.2021.

Aplikacioni merret/shkarkohet nga linku; https://konkursi.rks-gov.net.

Dokumentacioni me aplikacion në fotokopje të vërtetuara të dërgohen në adresën:Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale në Komunën e Rahovecit.

Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret në shqyrtim.