Specialist/e i/e sistemeve të Databazave

64x64 teb bank kosovo e1558603960842
TEB ShA
Published
02/07/2020
Location
Pristina
Category
ICT  
Listing Type
Jobs  

Description

Mundësi punësimi

TEB një ndër bankat  më me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Specialist i sistemeve të Databazave për Zyrën Qendrore

Përgjegjësitë:

 • Ndjekja e zhvillimeve të reja, risive të lidhura me sektorin dhe teknologjinë bankare, dhe vlerësimi i përfitimeve nga ato dhe ndarja me titullin e epërm.
 • Bërja e kërkimeve në lidhje me kompanitë për të marrë shërbime dhe zgjidhjet e tyre.
 • Ndjekja e zhvillimeve ekzistuese dhe gjithashtu zhvillimeve ndërkombëtare.
 • Kërkimi i zgjidhjeve për çdo problem të mundshëm që është nën përgjegjësinë e tij/saj
 • Siguron se programet që përdoren janë të përditësuara dhe të sigurta.
 • Përgatitja e raporteve të vazhdueshme të projekteve të cilat kërkohen.
 • Në lëndët përkatëse, përgatitja e raporteve periodike dhe dorëzimi tek Mbikëqyrësi.
 • Mbledhja e raporteve javore prej stafit nën titullin e tij/saj dhe përcjellja e punëve të tyre.
 • Përcjellja e të gjitha kërkesave dhe ndryshimeve në lidhje me platformën e menaxhimit të tiketave.
 • Aplikimi i ndryshimeve bazuar në Procedurën e menaxhimit të ndryshimeve.
 • Menaxhimi i licencave dhe i marrëveshjeve për mirëmbajtje.
 • Shqyrtimi i planeve të kërkesës dhe zbutjes të Auditimit të TI-së, Sigurisë së Informacionit.
 • Takimi me personelin nën titullin e tij/saj në një periudhë të caktuar, vlerësimi dhe zbatimi i propozimeve
 • İnformimi dhe udhëheqja e personelit nën titullin e tij/saj në lidhje me zhvillimet dhe ndryshimet e reja.
 • Ndjekja, eliminimi dhe parandalimi i përsëritjes së problemeve të përcaktuara në raportet e auditimit.
 • Sigurimi i standardeve të cilësisë dhe shërbimit në projekte/detyra.
 • Aplikimi i politikave dhe rregullave të sigurisë së të dhënave gjatë realizimit të çdo funksioni në përgjegjësinë e tij/saj.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përvoja në administrimin e databazës së Oracle, MSSQL Server, PostgreSQL dhe MySQL
 • Përvoja në administrimin e Oracle Exadata është një plus
 • Njohuri në teknologji të kopjimit/transmetimit (replication/streaming)
 • Shkathtësi në hartimin e databazave, dokumentacionin, sigurinë dhe kodimin
 • Shkathtësi në arkitekturën dhe internals e databazave
 • Përvojë ose njohuri me teknologjitë me shumë të dhëna
 • Përvojë ose njohuri me administrimin e sistemeve Unix/Linux
 • Njohuri për teknologjitë e ndërmjetme (Oracle WebLogic)
 • Njohuri në programim të SQL dhe PL/SQL
 • Njohuri në një ose më shumë skriptim gjuhësh, siç është Bash
 • Performanca e databazave
 • Akordimi i performancës së SQL
 • Siguria e databazave
 • Siguria e përdoruesve
 • Auditimi i databazave
 • Bërja e kopjes rezervë dhe rikthimi
 • Mbështetje për stafin e pronarëve të programeve gjatë vendosjeve të ndryshme dhe ekzekutimit të skripteve në emër të tyre
 • Përgatitja e dokumentacionit të zbatimeve, konfigurimit, kopjimeve rezervë, rivendosjeve dhe sistemeve përkatëse
 • Dhe, punë të tjera të ndërlidhura të urdhëruara nga menaxheri/mbikëqyrësi i tij/saj

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 08.07.2020. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Related Listings

22/10/2020
Legal Specialist   Pristina
20/10/2020