Specialist/e i/e Prokurimit

64x64 kosovo logo 150x150 1
Zyra e Kryeministrit
Published
02/07/2020
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të nevojës për krijimin e një ekipi të përkohshëm për zhvillimin e programit Kompakt ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe SHBA-së, shpallen këto pozita për angazhimin e ekspertëve:

Një (1) Specialist i Prokurimit
Numri i Referencës: OPM-ZSM-007

Specialisti i Prokurimit, gjatë zhvillimit të kompaktit, do të jetë përgjegjës për ofrimin e këshillave dhe udhëheqjes së përgjithshme për të gjitha çështjet e lidhura me prokurimin lidhur me hartimin dhe përgatitjen e projektit, si dhe planifikimin lidhur me zbatimin dhe qëndrueshmërinë. Derisa projektet identifikohen, kjo do të përfshijë bashkëpunimin e ngushtë me specialistët teknikë të Ekipit për Zhvillimin e Programit Kompakt për të planifikuar prokurime të kompaktit, për të punësuar agjentë të prokurimit dhe për të zbatuar politikat dhe udhëzimet e zbatueshme të prokurimit MCC në zhvillimin e kompaktit.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë universitare në administrim biznesi, administratë publike, financa, zhvillim ndërkombëtar ose fushë tjetër përkatëse.
 • Përvojë në menaxhimin e projektit.
 • Të paktën 5-7 vjet përvojë pune në funksione të lidhura me prokurimin, mundësisht të tilla që ndihmohen nga partnerët kryesorë të zhvillimit.
 • Ekspert në procedurat e prokurimit për mallra dhe shërbime dhe në praktikat më të mira ndërkombëtare.
 • Shkathtësi në sistemet e të dhënave dhe informacioneve.
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit me shkrim dhe verbal në gjuhën angleze.

Përshkrimi i përgjegjësive:

 • Ofron mbështetje të përgjithshme lidhur me prokurimin për ekipin qendror dhe ministritë përkatëse të QK të ngarkuara me zhvillimin e kompaktit dhe projektet/nënprojektet e mundshme me fokus në sistemin, logjistikën, aspektet teknike, procedurale dhe ligjore të prokurimit.
 • Ofron këshilla strategjike të prokurimit për planifikimin e projektit dhe përgatitjen për anëtarët e ekipit qendror.
 • Koordinon funksionet e ekipit qendror dhe agjentit të prokurimit sapo të angazhohen në zbatimin e programit kompakt, duke përfshirë identifikimin e nevojave fillestare të prokurimit dhe organizimin e operacioneve të prokurimit.
 • Harton sistemin e përcjelljes së ekzekutimit të kontratave të prokurimit, duke siguruar që ofertat të jepen në mënyrë transparente dhe në kohë, regjistrimin e transaksioneve dhe raportimin për të gjitha aktivitetet e prokurimit.
 • Rishikon dhe miraton pakot e prokurimit të propozuara për projektet/nën-projektet individuale për pajtueshmërinë e tyre me procedurat e përcaktuara.
 • Ndërmerr kontrolle në vend dhe të rastit dhe auditon procedurat e prokurimit dhe ekzekutimet aktuale të kontratave të prokurimit.
 • Përgatit dhe krijon manualin e operimeve të prokurimit, sistemin e kundërshtimit të vendimeve për oferta, proceset e prokurimit, planet e prokurimit, raportet e performancës së prokurimit dhe dokumentet e tjera të nevojshme të prokurimit, me agjentin e prokurimit, sipas rastit, për programin kompakt.
 • Mbështet stafin e ekipit qendror në ruajtjen e integritetit dhe konfidencialitetit të procesit të prokurimit.
 • Lehtëson përgatitjen e stafit teknik dhe dorëzimin e dokumenteve të nevojshme që përcaktojnë nevojat e prokurimit tek Agjenti i prokurimit.
 • Miraton vendimet e prokurimit siç përcaktohen në Kërkesat e Miratimit të Udhëzimeve të Prokurimit të MCC.
 • Lehtëson kërkesat për miratime nga MCC për vendimet e prokurimit ashtu siç kërkohen në Kërkesat e Miratimit të Udhëzimeve të Prokurimit të MCC.

Niveli i përpjekjes:

Mesatarisht, roli i Specialistit të Prokurimit duhet të zërë ekuivalent me gjysmë orari ose me orar të plotë (FTE) gjatë procesit të zhvillimit kompakt. Kontributet më të mëdha nga Specialisti i prokurimit do të nevojiten gjatë kujdesit dhe vlerësimit të duhur të projekteve të mundshme; negociatave kompakte dhe nënshkrimit; dhe mobilizimit të njësisë së re përgjegjëse, veçanërisht të funksionit të prokurimit dhe punësimit të Agjentit të Prokurimit.

INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT NË LIDHJE ME APLIKIMIN PROCEDURAT

Zyra e Kryeministrit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Kandidatët për pozitat e lartpërmendura duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • CV
 • Letër motivimi.
 • Dokumentacionin e paraparë për sa i përket punësimit (dëshmi të kualifikimit profesional, të përvojës së punës, referencat etj. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të vërtetohen nga MASHT-i).
 • Certifikatë (dëshmi) se nuk është nën hetim.
 • Shtetas i Kosovës (kopja e pasaportës ose e letërnjoftimit).

Konkursin me të dhënat e aplikimit mund ta gjeni në ueb faqen: http://www.kryeministri-ks.net

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në  adresën elektronike e-mailin zyrtar personeli.zkm@rks-gov.net

Dokumentacioni i pakompletuar me informatat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kohëzgjatja e kontratës për angazhimin e ekspertëve është 6 muaj.

Pagesa për angazhimin e ekspertëve është e negociueshme.

Afati i fundit për të aplikuar është nga 03 /07/2020 deri më 13 /07/2020.

Kërkesat e dërguara pas afatit të fundit për aplikim nuk do të pranohen.

Për informata shtesë, ju lutem thirrni në këtë numër: 038 200 14 818 dhe 038 200 14 817.