Ekspertë afatshkurtër/kratkorocni strucnjaci/short-term experts

EU 4 Kosovo logo e1610961341992
Hulla & Co Human Dynamics, pjesë e DAI Global
Published
18/01/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG / pjesë e DAI Global
Ekspertë afatshkurtër për të mbështetur Institucionin e Avokatit të Popullit (projekt i financuar nga BE)

Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG /pjesë e DAI Global https://www.dai.com / ka kënaqësinë të shpall konkursin për ekspertë afatshkurtër në projektin MBËSHTETJA E BE-SË PËR INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT /kohëzgjatja deri më shtator 2022/.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të forcojë kapacitetin e Institucionit të Avokatit të Popullit të Kosovës (IAP) në mënyrë që të rritet ndikimi dhe efektiviteti në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore.

Për këtë qëllim, jemi duke kërkouar individë të kualifikuar, me përvojë dhe të përkushtuar që të përzgjidhen për t'u përfshirë në grupin e ekspertëve afatshkurtër për projektin:

Përgjegjësitë:

 • T’i ndihmojë ekipit bazë të caktuar në zbatimin e detyrave të projektit në zbatim të aktiviteteve të projektit.
 • Ta lehtësojë zbatimin e projektit dhe të mbajë kontakte me ekipin e projektit dhe me palët e interesuara.

Ekspertiza kyçe e nevojshme:

 • Ekspertë ligjorë me njohuri të thella të kornizës ligjore kombëtare dhe standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut duke përfshirë praktikat më të mira të funksionimit të organeve kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.
 • Ekspertë të ndërtimit të kapaciteteve institucionale për trajtimin e ankesave individuale dhe hartim ligjor, çështje gjyqësore strategjike lokale dhe ndërkombëtare dhe hulumtimet ligjore, veçanërisht në funksion të Acquis të BE-së, standardeve të KE GJEDNJ, të të drejtave ndërkombëtare të njeriut dhe disiplinave të tjera përkatëse;
 • Administrim dhe menaxhim, përfshirë menaxhimin e burimeve njerëzore, trajnimin, planifikimin financiar dhe ekzekutimin e buxhetit;
 • Komunikim dhe ndërgjegjësim të publikut, fushata të MP-së;
 • Sisteme të TI-së, zhvillim të aplikacioneve dhe databazës, menaxhim të rrjeteve.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë universitare në Drejtësi, administratë publike, inxhinieri, ekonomi, komunikim ose fushë tjetër të përafërt;
 • Përvojë e dëshmuar në fushat përkatëse në Kosovë (përfshirë njohuritë e legjislacionit përkatës) (min 5-10 vjet përvojë);
 • Zotërim i shkëlqyer i gjuhëve shqipe/serbe dhe zotërim i mirë i gjuhës angleze në komunikimin gojor dhe aftësi të të shkruarit.
 • Përvoja me projektet ndërkombëtare të ndërtimit të kapaciteteve për institucionet publike do të konsiderohet përparësi.

Afati për aplikim:

Afati për dorëzimin e CV-së: 31 janar 2021

Luteni që aplikacionin në gjuhën Angleze (CV-në dhe letrën përcjellëse [cover letter]) ta dërgoni përmes email-it në adresën: ivelina_dilovska@dai.com

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

--

Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG / Deo DAI Global
Kratkoročni stručnjaci za podršku Instituciji Ombudsmana (projekat koji finansira EU)

Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG /deo DAI Global-a https://www.dai.com / sa zadovoljstvom objavljuje poziv za kratkoročne stručnjake za Projekat PODRŠKA eu INSTITUCIJI OMBUDSMANA /trajanje do septembra 2022. godine/.

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta Institucije ombudsmana Kosova (IOK) u cilju povećanja uticaja i efikasnosti u promociji i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U tu svrhu tražimo kvalifikovane, iskusne i posvećene pojedince koji će biti izabrani da se uključe u grupi kratkoročnih stručnjaka za projekat:

Odgovornosti:

 • Asistiranje projektnom timu dodeljenom za sprovođenje projektnih zadatak u sprovođenju projektnih aktivnosti.
 • Olakšavanje implementacije projekta i uspostavljanje veza sa projektnim timom i zainteresovanim stranama.

Potrebna ključna ekspertiza:

 • Pravni stručnjaci sa dubokim poznavanjem nacionalnog pravnog okvira i međunarodnih standarda ljudskih prava, uključujući najbolju praksu rada nacionalnih i međunarodnih organa za ljudska prava.
 • Stručnjaci za izgradnju institucionalnih kapaciteta za rešavanje pojedinačnih žalbi i izradu zakona, za lokalne i međunarodne strateške parnice i pravna istraživanja, posebno u vezi pravne tekovine EU (EU Acquis), standarda ESLjP SE, za međunarodno pravo ljudskih prava i druge relevantne discipline;
 • Administracija i upravljanje, uključujući upravljanje ljudskim resursima, obuku, finansijsko planiranje i izvršenje budžeta;
 • Komunikacija i podizanje svesti javnosti, kampanje za odnose s javnošću;
 • IT sistemi, razvoj aplikacija i baza podataka, upravljanje mrežama.

Potrebne kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma iz prava, javne administracije, inženjerstva, ekonomije, komunikacija ili iz drugih srodnih oblasti;
 • Dokazano iskustvo u odgovarajućim oblastima na Kosovu (uključujući poznavanje relevantnog zakonodavstva) (najmanje 5-10 godina iskustva);
 • Odlično poznavanje albanskog/srpskog jezika i dobro znanje engleskog jezika u usmenoj i pismenoj komunikaciji.
 • Iskustvo u međunarodnim projektima izgradnje kapaciteta javnih institucija će se smatrati kao prednost.

Krajnji rok za prijavljivanje:

Krajnji rok za podnošenje CV-a: 31. januar 2021.

Molimo vas da vašu prijavu na engleskom jeziku (CV i propratno pismo) pošaljete putem elektronske pošte na: ivelina_dilovska@dai.com

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

---

Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG / part of DAI Global
Short-term experts to support the Ombudsperson Institution (EU-funded project)  

VACANCY ANNOUNCEMENT

Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG /part of DAI Global https://www.dai.com / is pleased to announce a call for short-term experts in the EU Support to the Ombudsperson Institution project /duration until Sep 2022/.

The overall objective of the project is to strengthen the capacity of the Ombudsperson Institution of Kosovo (OIK) in order to increase, impact and effectiveness in promoting and protecting the human rights and fundamental freedoms.

For this purpose, we are looking for qualified, experienced and dedicated individuals to be selected for the inclusion into the pool of short-term experts for the project:

Responsibilities:

 • To assists the core team assigned to implement the project tasks in the implementation of project activities.
 • To facilitate the project implementation and liaise with project team and the stakeholders.

Key Expertise Needed:

 • Legal experts with profound knowledge of national legal framework and International human rights standards including best practices of the operation of national and international human rights bodies.
 • Institutional capacity building experts on individual complaints handling and legal drafting, local and international strategic litigation and legal research, especially in view of EU Acquis, CoE ECHR standards, international human rights law and other relevant disciplines;
 • Administration and management, including human resource management, training, financial planning and budget execution;
 • Communication and public awareness raising, PR campaigns;
 • IT systems, application and database development, networks management .

Required qualifications:

 • University degree in Law, Public administration, Engineering, Economics, Communications or other related field;
 • Proven experience in respective areas in Kosovo (including knowledge of relevant legislation) (min 5-10 years of experience);
 • Excellent command of Albanian/Serbian languages and good command of English language in oral communication and writing skills required.
 • Experience with international capacity building projects for public institutions will be considered as an asset.

Deadlines for applying:

Deadline for CV submission: 31 January 2021

Please send your application in English (CV and cover letter ) by email to: ivelina_dilovska@dai.com

Only short-listed candidates will be contacted.

Related Listings

04/03/2021
Special Assistant, P4   Pristina new
04/03/2021
Interns (3)   Pristina new
04/03/2021