Sekretar/e i/e Shkollës (2)

64x64 gjilan komuna
Municipality of Gjilan
Published
14/01/2021
Location
Gjilan
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114, Komuna e Gjilanit shpall:

SHPALLJE E REKRUTIMIT 

Titulli i vendit të punës: Sekretar/e i/e Shkollës

 • Sekretar/e i/e SHMAT “Arbëria”
 • Sekretar/e i/e SHFMU “Skënderbeu”

Institucioni: Municipality of Gjilan

 • Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për Arsim
 • Lloji i pozitës: Nënpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i pozitave:  (2) dy
 • Titulli i mbikëqyresit: Drejtori i shkollës
 • Grada/Kofeficienti: Sekretar/e i/e SHMAT “Arbëria”:, Koeficienti A -6.6, Sekretar/e SHFMU”Skenderbeu” ”, Koeficienti A-6.3
 • Lloji i emërimit: I KARRIERËS

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 1. Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të shkollës dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e objektivave të shkollës;
 2. Mban evidenca të kërkesave dhe ankesave që i drejtohen shkollës, si dhe bën dosjen dhe arkivimin e tyre;
 3. Mbanë dhe përditëson dosjet e personelit të shkollës me të dhëna dhe dokumente relevante dhe kujdeset që të gjitha ato të jenë në pajtim me procedurat ligjore;
 4. Përgatitë dokumentet që i lëshon shkolla, të njëjtat i ruan dhe i arkivon, përfshirë edhe dokumentacionin pedagogjik të shkollës;
 5. Jep udhëzime për formimin, punën dhe funksionimin e organeve qeverisëse dhe profesionale të shkollës dhe merr pjesë në grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet një gjë e tillë;
 6. Bën hulumtime dhe analiza të informatave në temat e caktuara nga mbikëqyrësi dhe identifikon opsionet ose çështjet për shqyrtim;
 7. Komunikon brenda institucionit dhe jashtë tij për shkëmbim të informatave dhe zhvillimin e punës në fushat e interesit të përbashkët;
 8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi i tij.

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligjit.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë universitare në juridik ose ekonomi;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:

 • 2 vite përvojë pune profesionale;
 • Njohuri në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Shkathtësi në komunikim dhe planifikim të punës;
 • Koordinimi eventual i personelit në nivel administrativ;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access). Dokumentet e nevojshme:
  • Diploma mbi kualifikimin e noterizuar,
  • Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje);
  • Certifikatat e trajnimeve;
  • Vërtetimi për përvojën e punës (kopje);
  • Certifikata qё nuk jeni nёn hetime (origjinal);
 • Dokumenti i identifikimit (kopje).

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Afati dhe mënyra e aplikimit: Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 14.01.2021 deri 28.01.20201, (16:00)

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në arkivin qendror të Komunës së Gjilanit, përkatësisht në Qendrën për Shërbim të Qytetarëve. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të njoftohen për vendin, datën dhe kohen e mbajtjes së testimit me shkrim përmes Ueb faqes zyrtare të komunës dhe tabelës së shpalljeve publike të Komunës.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Related Listings

01/03/2021
Drejtor/e SHFMU (2)   Kaçanik
01/03/2021
26/02/2021