Praktikant/e i/e Shitjes në Terren

64x64 ipko
IPKO
Published
07/04/2021
Location
Pristina
Category
Sale  
Listing Type
Jobs  

Description

Praktikanti/ja i/e Shitjes në Terren do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Përgjegjës/e për të shkuar derë më derë nëpër lagje dhe rrethinat e ndryshme për shitjen, promovimin dhe shërbimin e produkteve të IPKO-s, duke demonstruar/prezantuar produktet tona si dhe cilat janë përfitimet/benefitet e klientit.
 • Shitja e SIM Kartelave në vendet ku nuk jemi prezent me dyqane dhe pikat shpërndarëse e sidomos në vendet rurale.
 • Kryerja e pagesave me para të gatshme dhe pagesave në bankë. Përgjegjës/se për paratë e gatshme gjatë orarit te punës.
 • Kryerja e bilancit të shitjeve ditore dhe pagesave duke informuar udhëheqësin e ekipit për procedurat e mëtutjeshme.
 • Organizimi dhe regjistrimi i të gjitha informatave të nevojshme në sistemin e softuerit të IPKO’s.
 • Mbështetja e Departamentit të Shitjes dhe Marketingut në të gjitha aspektet e punës së tyre.
 • Merret me shitjet, kontratat qe kanë të bejnë me çështjet e instalimit dhe çdo çështje tjetër lidhur me nevojat e klientit.
 • Njofton mbikqyrësin për çdo llojë kërkese (për zgjerim të rrjetës HFC).
 • Përpilon listat/kërkesat e klientëve për nënshkrimin e kontratave të
 • Kryen çdo/të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri/mbikëqyrësi në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Njohuri të shkëlqyera për: teknikat e shitjes, parimet dhe metodat e prezantimit, promovimit dhe shitjes së produkteve.
 • Aftësi të shkëlqyeshme për të mbyllur një kontratë  te suksesshme në terren dhe  njohuri të përgjithshme për të gjitha produktet e IPKO-s dhe për tu përgjigjur në mënyrë efektive për pyetjet nga klientët, punëtoret dhe menaxherët.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze.
 • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim.
 • Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve dhe për të siguruar saktësinë e raporteve dhe të të dhënave.
 • Përvojë në shitje minimum 1 vit.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 13.04.2021.

Apliko online.