Mësues/e

lipjan
Municipality of Lipjan
Published
28/08/2020
Location
Lipjan
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 034L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 9072010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 03)L-068, Nenit 4 dhe 5, të Udhëzimit Administrativ Nr. 0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

SHFMU “Ibrahim Banushi” Shalë
Një (1) Mësues/e klase (Vend i lirë)

Kushtet e kërkuara:

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

  • Aplikacioni i plotësuar (merret në komunë — Qendra për Shërbime me Qytetarë sporteli nr. 3):
  • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë),
  • Diplomë (Çertifikatë) fotokopje të vërtetuar nga organi përkatës
  • Certifikata që nuk jeni nën hetime.
  • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

Kriteret e kualifikimit:

Përgatitje adekuate profesionale, në bazë të normativit 1072018 (MASHT),

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Si informata të sakta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.

Për intervistë do të ftohet ata kandidat të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të lartcekura. Informimi i kandidatëve aplikues rreth mbajtjes së testit me shkrim, intervistës me gojë dhe shpallja e rezultateve do të bëhet në web faqen e Komunës së Lipjanit dhe tabelën e shpalljeve.

Fillimi i punës për vendet e cekura më lartë, nuk do të jetë domosdoshmërisht më datë 01.09.2020, por në varësi të lirimit real i vendit të punës (datës së pensionimit apo pushimit të lehonisë etj.).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit.

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Shpallja  e plote.

Related Listings