Mësimdhënës/e për arsim fillor

drenas logo e1558609641693
Municipality of Drenas
Published
14/07/2020
Location
Drenas
Listing Type
Jobs  

Description

Në vështrim të nenit 8 të Ligjit nr.03L-212 të Punës, Udhëzimit administrativ nr. 0772017 për
rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 1072018 të dt. 1370712018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Drejtori i Drejtoratit për Arsim, shpallë këtë:

KONKURS

1. SHFMU 7 Marsi  në Kishnarekë.

  • Një mësimdhënës për arsim fillor, për vitin shkollor 202072021.

KUSHTET E PUNËSIMIT:

Për të gjitha vëndet e punës kërkohet përgatitje adekuate profesionale (me fakultete përkatëse), sipas U.4.1072018.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM:

  • Aplikacioni i punësimit.
  • Kopje e dokumentit të identifikimit ( letëmjoftim, patentë shofer ose pasaportë)
  • Diploma e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
  • Çertifikata e diplomimit- jo më e vjetër së gjashtë muaj, e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
  • Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime, ose e noterizuar, jo më e vjetër së gjashtë muaj.
  • Vërtetim i përvojës së punës vetëm në arsim.
  • Çërtifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur më çështjen e punësimit, për kandidatët që pranohen në punë.
  • Kopje të Çertifikatave të trajnimeve përkatëse ( nëse keni)

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim, me gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do të bëjë Komisioni i përzgjedhur nga DKA.

VËREJTJE:

Aplikacioni për konkurim merret në zyrat e DKA-s,të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit.

Shpallja e plote e punes.

Related Listings

Edukator/e për kopsht (2)   Hani i Elezit new
01/10/2020
Edukator/e (2)   Hani i Elezit new
01/10/2020
01/10/2020
29/09/2020
28/09/2020