Mësimdhënës/e (2)

rahovec
Komuna e Rahovecit
Published
04/09/2020
Location
Rahovec
Listing Type
Jobs  

Description

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës me kuadër profesional arsimor, për vitin shkollor
202012021

1. SHFMU”Gëzim Hamza-Piktori“ në Rahovec.

Një mësimdhënës/e për Program Fillor, me kohë të caktuar (deri sa të kthehet punëtorja
nga pushimi i lehonisë).

2. SHFMU”Bekim Sylka” në Rahovec

Një mësimdhënës/e për Program Fillor, me kohë të caktuar(deri sa të kthehet punëtorja nga
pushimi i lehonisë).

Kushtet për konkurim:

  • Për vendet e punës kërkohet kualifikim përkatës profesional, sipas U.A.1012018,
    Udhëzimi Administrativ për Normativ mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të
    Përgjithshëm), ndërsa kualifikimet tjera që nuk janë në përputhje me këtë udhëzim
    administrativ nuk do të merren në konsideratë.
  • Aplikacionet merren dhe dorëzohen duke ia bashkangjitur dokumentet përkatëse , në
    zyrat e DKA-së.

Dokumentet e nevojshme:

- Kopjen e noterizuar të diplomës së fakultetit të kryer,
- Kopjet e çertifikatave të trajnimeve me bazë në shkollë.
- Kopjen e ekstraktit të lindjes.
- Dëshminë se nuk jeni nën hetime

Informata shtesë:

- Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes.
- Dokumentet pranohen deri më datë,16.09.2020, deri në ora 15.00.
- Intervistimi me shkrim i kandidatëve bëhet më datën 18.09.2020, në objektin e
SHMLP ”Selajdin Mullaabazi-Mici” në Rahovec, duke filluar nga ora 10.00.
- Intervistimi me gojë i kandidatëve do të realizohet me datë, 21.09.2020, në DKA duke
filluar nga ora 10.00.

Shpallja e plotë.

Related Listings

Mësimdhënës/e (2)   Malisheva
20/10/2020