Konkurs për bursa 2020/2021

Municipality of Mitrovica South
Published
18/12/2020
Location
Mitrovica
Listing Type

Description

Bazuar në nenet 13 dhe 58 të Ligjit Nr. 037L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, nenin 77 të Statutit
të Komunës Nr. 02-060101-0056607120-4, dt. 24.09.2020, nenin $ të Rregullores Nr. 0272020 për Ndarjen e Bursave për Studentë, Kryetari i Komunës shpall:

KONKURS
Për ndarjen e bursave për student për vitin akademik 202072021

SHPALLET Konkursi për ndarjen e bursave për student për vitin akademik 2020/2021.

Në këtë konkurs do të ndahen 50 (pesëdhjetë) bursa për studentë në shumë mujore prej 70.00 € (shtatëdhjetë euro), të cilat ipen për periudhën kohore nga 1 Tetor deri më 30 Qershor.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit.

Shpallja e plote.