Konkurs për 40 bursa për femra në drejtime teknike

kosovo logo 150x150 1 e1596493746444
Ministry of Education and Science
Published
14/08/2020
Location
Kosovo
Listing Type

Description

Ministry of Education and Science

SHPALL KONKURS

PËR NDARJE TË 40 BURSAVE PËR FEMRA PЁR REGJISTRIM NЁ DREJTIME  TEKNIKE NЁ INSTITUCIONE TЁ ARSIMIT DHE AFTЁSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

Realizimi i të drejtës për bursë për drejtime teknike

Të gjitha femrat të cilat përfundojnë shkollimin e mesëm të ulët, të cilat i plotësojnë kushtet dhe kriteret e përcaktuar në konkurs kanë të drejtë të aplikojnë për bursë në një nga drejtimet teknike në të  gjitha IAAP-të në Republikën e Kosovë të cilat ofrojn një nga profilet në vijim:

 • Instalues i ngrohjes, klimatizimit dhe ujësjellësit;
 • Instalues elektrik;
 • Mekatronikë; dhe
 • Automekanik

Kushtet dhe kriteret

 1. Për fitimin e bursës së MASH, kandidatet duhet ti plotësojnë këto kushte dhe kritere bazë:
  • Të jenë shtetase të Republikës së Kosovës;
  • Suksesi i shkollimit paraprak – klasat 6 – 9.

Dokumentacioni që kërkohet për aplikueset:

 1. Kërkesë për bursë, duke cekur edhe drejtimin për të cilin aplikon;
 2. Certifikatën e shkollës së mesme të ulët;
 3. Suksesi për klasët 6 - 9;
 4. Cerifikatën e lindjes.

Procedurat e aplikimit

 • Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentacionit bëhet në IAAP;
 • Drejtorët e IAAP-ve i dorëzojnë aplikacionet në MASH më 28 Gusht 2020;
 • Dokumentet e pakomletuara nuk shqyrtohen.

Konkursi do të jetë i hapur  prej 17 deri 27 Gusht 2020.

E drejta e ankesës: Kandidatët që kanë aplikuar për përfitim të bursës, kanë të drejtë ankese në afat prej 3 (tri) ditësh, pas shpalljes së rezultateve. Ankesat dorëzohen në arkivin e MASH, kati përdhes, zyra nr. 4 dhe shqyrtohen nga Komisioni për ankesa dhe parashtresa i MASH.

Njoftimi i plotë.

Related Listings

Roje Pyelli (2)   Vushtrri new
01/10/2020
Edukator/e për kopsht (2)   Hani i Elezit new
01/10/2020
Edukator/e (2)   Hani i Elezit new
01/10/2020
01/10/2020
29/09/2020