FPT: Furnizim dhe instalim të pajisjeve për Sajtin Primar

fsdk logo
Fondi i Sigurimeve të Depozitave në Kosovë (FSDK)
Published
22/10/2020
Location
Pristina
Category
ICT  
Listing Type
Tenders  

Description

FTESË PËR TENDER

“FURNIZIM DHE INSTALIM TË PAJISJEVE PËR SAJTIN PRIMAR”

Në përputhje me “Rregullën e Prokurimit” të Fondit për Sigurimin e Depozitave në Kosovë

I. Numri i Prokurimit: FSDK 14/2020
I.1. FONDI I SIGURIMIT TË DEPOZITAVE NË KOSOVË (FSDK)

II. LËNDA E KONTRATËS
II.1. Titulli i kontratës: “Furnizim dhe instalim të pajisjeve për Sajtin Primar”

III. VENDI I REALIZIMIT
III.1. Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë-FSDK
Adresa: Rr.”Pashko Vasa, Kati i I, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

IV. SPECIFIKAT TEKNIKE
IV.1. Ju lutem që t’i referoheni ftesës për tender të publikuar në www.fsdk.org/njoftime/prokurimet,
ndërsa dosjen e tenderit mund ta kërkoni në emali adresën prokurimi@fsdk.org.

V. INFORMATA ADMINISTRATIVE
V.1. Afati i fundit për dorëzimin e ofertës është deri me datë 30.10.2020 në ora 14:00 në zyrën e
FSDK-së, ndërsa hapja teknike e ofertave bëhet në të njëjtën datë 30.10.2020 në ora 14:30 në zyrën e FSDK-së.

Fondi i Sigurimit të Depositave në Kosovë
Rr. Pashko Vasa, p.n, Kati i I-rë, Lagjia “Qyteza Pejton”, 10000 Prishtinë, Republika Kosovës
info@fsdk.org +381 38 610 355; + 381 38 610 356;