Edukator/e

hani i elezit e1610131295562
Komuna e Hanit të Elezit
Published
08/01/2021
Location
Hani i Elezit
Listing Type
Jobs  

Description

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114 Kapitulli V neni 67 dhe 68 ,Ligjit të Punës Nr.03/L- 212 nenit 8 , Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.03/L-068 nenit 5 pika c, Ligjit për Arsim Parauniversitar Nr.04/L-032 nenit 10, Ligjit për Edukimin Parashkollor në Kosovë nr.03/L-52 neni 28, Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.10/2018, Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm Drejtoria për Arsimit, Kulturë,Rini dhe Sport në Komunën e Hanit të Elezit shpallë:

KONKURS
Për plotësimin e vendit të lirë të punës në SHFMU “Ilaz Thaçi” Hani i Elezit

 •  Titulli i vendit të punës: Edukator/e
 • Institucioni: Komuna Hani i Elezit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport
 • Lloji I pozitës: nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri I Pozitave: një (1)
 • Titulli I mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Grada/Koeficienti: Koeficienti A-393/1
 • Orët e punës: 40
 • Kohëzgjatja e emërimit: me kohë të pacaktuar

Detyrat dhe përgjegjësitë për Edukator/e :

 • I realizon qëllimet dhe detyrat e arsimit dhe edukimit;
 • Planikifikon dhe realizon planin vjetor, mujor të punës arsimor dhe edukativ;
 • Përdor metoda dhe teknika bashkohore të mësimdhënies duke marrë parasyshë nevojat individuale të nxënësve;
 • Harton plane idividuale për nxënësit;
 • Të edukojë fëmijën si një qenie të shoqërueshme të aftë, që të krijoj mardhënie me të tjerët;
 • Mësimin e rregullave dhe bashkëpunimin në grup;
 • Duhet të jenë të motivuara që të punojnë me fëmijë;
 • Kryen punë tjera që i cakton drejtori i shkollës;

Kushtet e pjesmarrjes në rekrutim:

 • Fakulteti i Edukimit-programi parashkollor;
 • Shkolla e Lartë Pedagogjike-drejtimi për edukatore;
 • Fakulteti Filozofik-dega e pedagogjisë së përgjithshme;
 • Fakulteti i Shkencave Sociale-programi përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve;

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në Komunë – Qendra për Shërbime me Qytetarë)
 • Rezymeja personale (CV).
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë kopje ).
 • Diploma e kualifikimit (ose certifikata) duhet të jene kopje të vërtetuara.
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime.
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).
 • Ҫertifikatat e trajnimeve te akredituara nga MASHT-i, tjerat jo profesionale nuk shqyrtohen.

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 08.01.2021 deri 22.01.2021 (16:00).

Tё gjithë kandidatët e interesuar aplikacionin e punësimit e marrin pranë Qendrës për Shërbime me Qytetarë nё Han të Elezit kati i parë dhe të plotësuar e dorëzojnë në të njëjtin vend.

Dokumentacioni I kandidatëve tё cilët nuk I plotësojnë kushtet e konkursit nuk do tё shqyrtohen ndërsa në intervistë do të ftohen vetëm kandidatet nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet, jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe në për kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për kët pozitë, duhen që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe në tabelën e shpalljes.