Drejtor/e në SHFMU (4)

novoberde
Municipality of Novo Brdo
Published
14/05/2021
Location
Novobërdë
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë tc Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr./L-l 14, Kapitulli V neni 67 dhc 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 151-2020 për procedurat dhe kritcret e zgjcdhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrcjtorit tc institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese, Drcjtoria e Arsimit dhc Kulturës, shpall:

K O N K U K S
PËR PLOTËSIMIN E VKNDEVE TË LIRA TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Drejtor ne Shkollen Fillore të Mesme të Ulët
Institucioni: Komuna e Novobërdë
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit dhe Kultures
Lloji i pozitës: Jo karrierës
Numri i Pozitave: Katër (4) pozita
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Arsiniit dhe Kulturës
Grada/Koeficienti: Koeficienti - 7.8
Orët e punes: 40
Kohëzgjatja e emërimit: 4 vite

 1. SHFMU “PP Njegosh” - Fsh. Kufcë e cpcrme
 2. Sl IFMU “Bora Stankovic” -Fsh. Koretishtë
 3. SHFMU “Miladin Popovic” -Fsh. Bostan
 4. SHFMU “Dositej Obradovic” -Fsh. Prekovc

Qellimi i vendit te punës

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor ne institucionin edukativo arsimor.

Detyrat Kryesore:

 • Zbatimi i ligjshmërisë në fushën e arsimit
 • Zhvillimin e një plani afatmesëm dhe afatgjatë për aktivitetin e drejtorisë;
 • Pergatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore të punës
 • Aftësimin e personelit në Institucion;
 • Planifikimin dhe shfrytëzimin racional te buxhetit;
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera qe kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët e tjerë të arsimit;
 • Përdorimin eflkas dhe efektiv të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve te ndërlikuara të praktikes;
 • Caktimin e masave disiplinore ndaj nxënësve;
 • Planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin të gjitha aktivitctcve në Institucion;
 • Çështjet e tjera që rregullohen përmes ligjeve, udhezimet administrative në fuqi dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunes per arsim

Kushtet:

 • Të jenë shtetas të Republikës se Kosoves,
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit;
 1. Master për udheheqje, administrim ose menaxhim në arsim (kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 5 vite te shkollimit universitar)
 2. Master arsimor ( kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar)
 3. Katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)
 4. Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)

Të kenë licencë të rregullt të mësimdhenësit sipas udhëzimit për licencim te mësimdhënësve,

 • Të kenë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit protesional për udhëheqje, administrim osc menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT sipas rekomandimit KSHL
 • Të ketë përvoje pune në procesin edukativ - arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës:
 1. Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimine mesëm të lartë:
 2. Katër (4) vite përvoje pune në procesin edukalivo-arsimor për kandidatët në niveleve tjera:
 3. Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor.

Për shkollat profesionale të AAP dhe Qendrat e Kompetencës, kandidati/ja duhet të jetë me përgatitje profesionale të profileve përkatëse të institucionit ku konkurron.

Dokumcntet e nevojshme:

 • Certifikata e lindjes
 • Diploma e fakultetit - masterit të kryer për nivelin përkatës;
 • Dëshminë për përvojën e punës
 • Portofolin profesionale
 • Letër referencë nga një institucion publik - kredibil (si Ministria e ArsimitShkencës dhe Teknologjisë, DKA, Këshilli Drejtues i Shkollës, punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit të lartë).
 • Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;
 • Planin zhvillimor të institucionit edukativo arsimore dhe aftësuese për të ciliu ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapësire 1.5, fonti i shkronjave 12: Arial) sipas udhëzimeve të MASHT-it;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësor i licencuar ine te cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime;
 • Kopja e letëmjoftimit.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 14.05.2021 deri me 28.05.2021

Te gjithë kandidatët e interesuar. aplikacionet mund ti marrin në forme fiisikce ne Qendrën për Shërbim me Qytetarë, apo ti shkarkojnë nga web portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe të plotësuara ti dorëzojnë në Drejtorinë e Arsimit dhe Kulturës në Komunën e Novobërdës.

Dokumentacioni i kandidatëvc të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët të cilet kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikes së Kosovës si dhe nëper kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë per keto pozita, duhen që diplomat e tyre ( gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me udhezimin administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në te kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Related Listings

29/07/2021
29/07/2021
Edukator/e (6)   Lipjan
29/07/2021
29/07/2021