Call for applications/Thirrje për aplikim/Poziv za prijavljivanje

64x64 Alternative Dispute Resolution Center Mediation Center Mitrovica
Alternative Dispute Resolution Center
Published
04/03/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Grants  

Description

DESCRIPTION

Are you inspired to develop an idea to improve the interethnic economic cooperation of the region for a better tomorrow?

If that’s so, this is an event for you!

What it is?

Bridgeathon, a unique 48h long marathon event full of innovation, creation and knowledge that will get the best out of you to come up with an idea to enhance and improve interethnic economic cooperation in Mitovica Region, Pristina and Gracanica.

Your team ideas together with our resources and expertise will ensure solutions that improve economic cooperation in targeted regions.

Why to join?

 • Let’s show how we can work together to bring positive transformation in the region and establish relations across languages and borders which are key to many of tomorrow’s global challenges.
 • Become part of the team of change makers and get support to develop your idea!
 • Get a unique networking opportunity across sectors and skills. You will meet creative minds, professionals, companies, investors and opinion-makers that can further help you to grow and develop!

Who can apply?

 • You are older than 18 and have a great idea and vision to develop a solution that can improve the interethnic economic cooperation for sustainable development and growth of our region
 • Your place of residence should be North Mitrovica, South Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok, Leposavic, Vushtri, Skenderaj, Pristina and Gracanica
 • You get excited by challenges and you enjoy teamwork.

We invite you to apply either as an individual or as a 3-5 member team (applying as a multiethnic and multidisciplinary team is an asset).

When?

As a precaution measure due to Covid-19 pandemic the event will be organized in two parts. The total selected eight teams will be split in two groups of four teams.

The first three-day event for the first group of four teams will be organized on the second part of the March.

The second three-day event for the second group of four teams will be organized by the end of March. 

What to expect?

Teams/participants are expected to develop their proposals within 48 hours, and on the last day of the event finalized proposals are presented to a panel who evaluates their feasibility, impact, innovation, and sustainability. The best ideas contributing to the improvement of inter-ethnic business cooperation selected by a jury panel will receive financial assistance from the Bridgeafund, a funding scheme allocated for the implementation of the best proposals.

The winning teams are then expected to implement their ideas in a period of 10 months with the support of ADRC.

What we are looking for?

 • Innovative ideas that can be successful in our local communities and wider in the region
 • Ideas that have potential to be sustainable (not one-time campaigns or activities)
 • Ideas that can be scalable in other multiethnic regions

Application:

Participants should send a short bio and a motivation letter on info@mediation-mitrovica.org

For teams: The leader of the team should send us the list of team members, short bio and contact of each team member.

Deadline for application: 14 March 2021.

Important Note: Multidisciplinary and multiethnic teams will have priority in the selection process as well as the gender balance. In total 7-8 teams will be chosen to take part in the Bridgeathon.

NOTE ON POTENTIAL CHANGES DUE TO COVID-19:

The ADRC will take into consideration the COVID-19 pandemic situation, therefore, if necessary it will make adjustments to Bridgeathon event to comply with the Government’s measures.  Although the initial plan is to gather all teams to develop ideas and proposals intended to enhance the inter-ethnic cooperation, ADRC has prepared a plan B for the event in case the situation with the pandemic deteriorates. The second plan anticipates organizing a hybrid form of Bridgethon event combining in-person activities with virtual component. According to this plan, Bridgeathon event will be organized in March in two rounds, three days per each round – in the first round will partake half of the participants (4 teams) where they will develop their proposals and present them to the panel. Whereas the other half of the participants will partake in the second round of the event.

Once the proposals are finalized and examined, the panel will notify the winning teams through a virtual meeting with the attendance of all participants.

Participants will be informed in due course in relation to the potential Bridgeathon event adjustments.

PËRSHKRIMI

A jeni të frymëzuar për të zhvilluar një ide që synon rritjen e bashkëpunimit ekonomik ndëretnik në rajon për një të nesërme më të mirë?

Nëse po, atëherë kjo mundёsi është për ju!

Çfarë është kjo mundёsi?

Bridgeathon ёshtё një ngjarje unike dhe maratonike, e gjatë 48 orë e cila është e mbushur me inovacion, krijimtari dhe njohuri e që do të nxjerr më të mirën nga ju për të dalë me ide qё synojnё për të rritur dhe përmirësuar bashkëpunimin ekonomik ndëretnik në rajonin e Mitrovicës, Prishtinë dhe Graçanicë.

Idetë e juaja dhe tё ekipit tuaj së bashku me burimet apo mbёshtetjen dhe ekspertizën tonë do të sigurojnë zgjidhje që përmirësojnë jetën e qytetarëve në rajonet e pёrmendura.

Pse të bashkangjiteni?

 • Të tregojmë se si mund të punojmë së bashku për të sjell transformim pozitiv në rajon dhe për të vendosur marrëdhënie përtej gjuhëve dhe kufijve e që kjo ështё shumё e rёndёsishme pёr të nesërmen dhe poashtu pёr sfidat nё tё ardhmen duke pёrfshirё ato globale.
 • Bëheni pjesë e ekipit të  krijuesve të ndryshimeve dhe merrni  mbështetje për të zhvilluar idenë tuaj!
 • Fitoni një mundësi unike të rrjetëzimit me sektorë dhe persona me njohuri të ndryshme. Ju do të takoni persona kreativë, profesionistë, kompani, investitorë dhe vendimmarrës që mund t’iu ndihmojnë të rriteni dhe zhvilloheni më tej!

Kush mund të aplikojë?

 • Jeni mbi moshën 18 vjeçare dhe keni një ide dhe vizion të shkëlqyeshëm për të zhvilluar një zgjidhje që mund të përmirësojë bashkëpunimin ekonomik ndëretnik për zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje të rajoneve si mё lartё.
 • Vendbanimi juaj duhet të jetë Mitrovica e jugut, Mitrovicё e veriut, Vushtrri, Skenderaj, Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç, Prishtinë dhe Graçanicë.
 • Ju qё ju pëlqejnë sfidat dhe puna në ekip.

Ju ftojmë të aplikoni ose si individ ose në ekip prej 3-5 anëtarësh (aplikimi si një ekip multietnik dhe multidisiplinar ka përparësi).

Kur?

Si masë paraprake për mbrojtjen nga COVID-19, ngjarja do të organizohet në dy pjesë. Tetë ekipet e përzgjedhura do të ndahen në dy grupe me nga katër ekipe.

Ngjarja e parë tre-ditore për grupin e parë prej katër ekipeve do të organizohet nё pjesёn e dytё tё muajit mars.

Ngjarja e dytë tre-ditore për grupin e dytë prej katër ekipeve do të organizohet nё fund tё muajit mars.

Çfarë duhet të prisni?

Ekipet/pjesëmarrësit pritet të zhvillojnë propozimet e tyre brenda 48 orësh, dhe në ditën e fundit të ngjarjes propozimet e përfunduara prezentohen para një paneli që vlerëson realizueshmërinë, ndikimin, inovacionin dhe qëndrueshmërinë e tyre. Idetë më të mira që kontribuojnë në përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik ndëretnik të zgjedhura nga paneli do të marrin ndihmë financiare nga Bridgeafund, një skemë financimi e alokuar për zbatimin e propozimeve më të mira.

Ekipet fituese pritet të zbatojnë pastaj propozimet e tyre në një periudhë prej 10 muajsh me mbështetjen e ADRC.

Çfarë po kërkojmë?

 • Ide innovative që mund të jenë të suksesshme në komunitetet tona lokale dhe më gjerë në rajon.
 • Ide që kanë potencial për të qenë të qëndrueshme (jo fushata ose aktivitete që zbatohen vetëm një herë).
 • Ide që mund të jenë të shkallëzuara në rajone të tjera multietnike.

Mënyra e aplikimit:

Pjesëmarrësit duhet të dërgojnë një biografi të shkurtër dhe një letër motivimi në email adresёn info@mediation-mitrovica.org

Për ekipet: Lideri/ja i/e ekipit duhet të dërgojë listën e anëtarëve të ekipit, biografi të shkurtër dhe kontaktin për secilin/ёn anëtar/e të ekipit.

Afati i fundit për aplikim është 14 mars 2021.

Shënim i rëndësishëm: Ekipet multidisiplinare, multietnike si dhe ato me ekuilibrim gjinor kanë përparësi në procesin e përzgjedhjes. Në total 7-8 ekipe do të përzgjedhen për të marrë pjesë në ngjarjen Bridgeathon.

SHËNIM LIDHUR ME NDRYSHIMET POTENCIALE SHKAKU I COVID-19:

ADRC do të ketë në konsideratë situatën pandemike të COVID-19, prandaj, nëse është e nevojshme do të bëhen ndryshime të ngjarjes Bridgeathon konform masave të caktuara nga Qeveria. Megjithëse plani fillestar ishte mbledhja e të gjitha ekipeve për të zhvilluar ide dhe propozime që synojnë rritjen e bashkëpunimin ndëretnik, ADRC ka përgatitur një plan B për ngjarjen në rast se situata me pandeminë përkeqësohet. Plani i dytë parashikon organizimin e një forme hibride të ngjarjes Bridgeathon duke kombinuar aktivitetet me prezencë fizike me komponentin virtual. Sipas këtij plani, ngjarja Bridgeathon do të organizohet gjatë muajit mars në dy raunde, tri ditë për çdo raund – në raundin e parë do të marrin pjesë gjysma e pjesëmarrësve (4 ekipe) ku ata/o do të zhvillojnë propozimet e tyre dhe do t’i prezantojnë ato para panelit. Ndërsa gjysma tjetër e pjesëmarrësve do të marrin pjesë në raundin e dytë të ngjarjes.

Sapo të finalizohen dhe shqyrtohen të gjitha propozimet, paneli do të njoftojë ekipet fituese përmes një takimi virtual me pjesëmarrjen e të gjithë pjesëmarrësve.

Pjesëmarrësit do të njoftohen me kohë në lidhje me ndryshimet e mundshme të ngjarjes Bridgeathon

---

OΠИϹ

Имате идеју за унапређење међуетничке економске сарадње на Косову?      

Уколико имате, ово је догађај за вас!

Какав је то догађај и о чему се ради?

“Bridgeathon” je јединствени маратонски догађај у трајању од 48 сати заснован на иновацији, креативности и знању са циљем да извуче најбоље идеје које могу унапредити међуетничку економску сарадњу у митровачком региону, Приштини и Грачаници.

Идеје вашег тима заједно са нашим ресурсима и стручношћу обезбедиће решења која побољшавају економску сарадњу у циљаним регионима.

Зашто се придружити?

 • Имаћете прилику да остварите промену и могућност да ваш тим добије финансијску подршку да развију своју идеју.
 • Имаћете јединствену прилику за умрежавање кроз различите секторе и унапређење вештина. Упознаћете креативне људе, професионалце, и компаније које вам могу даље помоћи у расту и развоју.

Ко се може пријавити?

 • Старији од 18 година;
 • Имате идеју и визију да развијете решење које може побољшати међуетничку економску сарадњу за одрживи развој и раст циљаних региона;
 • Долазите из неке од наведених општина: Северна Митровица, Јужна Митровица, Звечан, Зубин Поток , Лепосавић, Вучитрн, Србица, Приштина и Грачаница

Позивамо вас да се пријавите или као појединац или као тим од 3-5 чланова (пријава као мултиетнички и мултидисциплинарни тим је предност).

Када?

Као мера предострожности због пандемије, догађај ће бити организован у два дела.  Укупно осам екипа ће бити одабрано и подељено у две групе са по четири тима.

Прва тродневни догађај за прву групу од четири тима биће организована у другој половини марта 2021.

Други тродневни догађај за другу групу од четири тима биће организован на самом крају марта 2021.

Шта можете да очекујете?

Очекује се да ће тимови / учесници развити своје предлоге у року од 48 сати, а последњег дана догађаја коначни предлози ће се представити панелу који процењује њихову изводљивост, утицај, иновативност и одрживост. Најбоље идеје које доприносе побољшању међуетничке економске сарадње, изабране од стране жирија, добиће финансијску помоћ од овог програма.

Победнички тимови ће након тога имати 10 месеци да спроведу своје идеје уз подршку Центра за алтернативно решавање спорова.

Шта ми тражимо?

 • Иновативне идеје које могу бити успешне у нашим локалним заједницама и шире у региону
 • Идеје које имају потенцијал да буду одрживе (не једнократне кампање или активности)
 • Идеје које могу бити примењиве у другим мултиетничким регионима

Апликација:

Уколико аплицирате као појединац: Учесници треба да пошаљу кратку биографију и мотивационо писмо на info@mediation-mitrovica.org

Уколико аплицирате као тим: Вођа тима треба да нам пошаље списак чланова тима, кратку биографију и контакт сваког члана тима на info@mediation-mitrovica.org

Рок за пријаву: 14. март 2021.

Важна напомена: Мултидисциплинарни и мултиетнички тимови имаће приоритет у процесу одабира. Укупно 8 тимова ће бити изабрано да учествују на овом такмичењу идеја.

НАПОМЕНА О ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПРОМЕНАМА ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19:

АДРЦ ће узети у обзир ситуацију око пандемије, те стога, уколико је потребно да се направи корекција у организацији овог догађаја у случају да се промене тренутне мере владе.

Учесници ће бити благовремено обавештени  у случају потенцијалних промена у организацији овог догађаја.

Related Listings